University of Oulu

Hakukonemarkkinoinnin keinot ja mahdollisuudet mikroyrityksen verkkosivujen markkinoinnissa

Saved in:
Author: Karjalainen, Topi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804041429
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Karjalainen, 2018
Publish Date: 2018-04-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Ulkuniemi, Pauliina
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä hakukonemarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin keinoista mikroyrityksien näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteena on myös tuoda esille, minkälaisia hyväksi koettuja käytäntöjä hakukonemarkkinoinnissa on. Hakukonemarkkinointi jaetaan maksulliseen hakukonemainontaan ja verkkosivustolle tehtävään hakukoneoptimointiin. Hakukonemarkkinoinnin keinoin yritys voi pyrkiä parantamaan näkyvyyttään hakukoneissa mainostamalla siellä tai optimoimalla sivujen sisältöä ja rakennetta. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella hakukonemarkkinoinnin toteutusta mikroyrityksessä. Tutkimusongelmaa tarkastellaan hakukonemainontaa ja hakukoneoptimointia käsittelevien teorioiden pohjalta keskittyen yhteen suurimpaan hakukoneeseen Googleen. Teorioiden pohjalta muodostetaan teoreettinen viitekehys. Teoriaosuus tarkastelee keinoja ja työkaluja, joiden avulla hakukonemarkkinointi on mahdollista toteuttaa. Tutkimuksen teoriaosuudessa kartoitetaan myös mahdollisia haasteita, joita hakukonemarkkinointi pitää sisällään. Teoriaosuuden muodostamisessa on pyritty hyödyntämään tieteellisiä alan julkaisuja mahdollisimman monipuolisesti. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä tutkimuksessa pyrittiin löytämään ja kuvailemaan hakukonemarkkinointia käytännössä toteutettavan pilottihankkeen kautta. Hakukonemarkkinointiin liittyviä ilmiöitä pyrittiin kuvailemaan tutkittavien henkilöiden eli tutkimuskohteena olleen pienyrityksen toimijoiden kautta. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun ja kampanjan havainnoinnin keinoin. Tutkimuksen kohteeksi valikoitui mikroyritys, jolla ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta oman yrityksensä hakukonemarkkinoinnin toteuttamisesta. Tutkimuskohteeksi pyrittiin löytämään yritys, joka ei vielä ole harjoittanut tietoisesti juurikaan hakukoneoptimointia verkkosivuillaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mikroyrityksellä on hyvät mahdollisuudet pärjätä kilpailluillakin aloilla hakukonemainostamisen näkökulmasta. Kohteena olleen Google-hakukoneen työkalut ovat käyttäjäystävällisiä ja mahdollistavat mainoskampanjoinnin myös pienille yrityksille joustavien palveluidensa ansiosta. Hakukonemainonnan huomattiin olevan oivallinen keino kartoittaa hakukonekäyttäytymistä hakusana-analyysia toteutettaessa. Nykyaikaiset verkkopohjaiset työkalut auttavat verkkosivujen optimoinnissa. Hakukoneoptimointi vaatii verkkosivujen lähdekoodiin tehtäviä muutoksia, mutta nykyaikaiset palvelut verkossa mahdollistavat hakukoneoptimointitoimenpiteiden toteuttamisen graafisen käyttöliittymän kautta. Keskeisinä asioina hakukoneoptimoinnissa pidetään sivuston rakenteen ja sisällön merkitystä. Hakukonemarkkinointi on alati kasvava keino verkkosivujen markkinoinnissa ja se mahdollistaa huomattavan näkyvyyden kasvattamisen myös pienille yrityksille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Topi Karjalainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.