University of Oulu

Liikunnan perusopintoja suorittavien opettajaopiskelijoiden käsityksiä Sport Education -mallista

Saved in:
Author: Kylli, Essi1; Palosaari, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804071444
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kylli; V. Palosaari, 2018
Publish Date: 2018-04-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Rahikkala, Ari
Description:

Tiivistelmä

Pohja liikunnalliselle elämäntavalle luodaan varhain. Koululiikunta tavoittaa oppilaiden kaikki ikäluokat, minkä vuoksi myönteiset ja monipuoliset kokemukset koululiikunnasta ovat tärkeitä. Erilaiset oppilaat motivoituvat eri tekijöiden vaikutuksesta, mikä luo liikuntaa opettavalle opettajalle haasteita opetuksen didaktisten ja pedagogisten valintojen tekemisessä. Suurten oppilasryhmien motivoimiseksi opettajan tulisikin säännöllisesti vaihdella opetustyylejään ja pyrkiä käyttämään oppilaslähtöisiä, osallisuutta lisääviä työtapoja. Yksi oppilaan osallisuutta lisäävä opetusmalli on Sport Education -malli, jossa lajitaitojen harjoittelun lomassa oppilaat ottavat vastuuta omasta ja toisten oppilaiden oppimisesta toimiessaan erilaisissa urheiluun liittyvissä rooleissa omissa pienjoukkueissaan. Sport Education -malli on sovellus organisoidusta urheilusta, joka tuo koulun liikuntatunneille yhteisöllistä, monipuolista ja reilun pelin periaatetta arvostavaa urheilukulttuuria.

Tässä tutkielmassa oli tarkoituksena selvittää, kuinka motivoituneita liikunnan perusopintoja suorittavat opettajaopiskelijat olivat Sport Education -mallin mukaisesti toteutetun jalkapallojakson aikana ja mitkä tekijät vaikuttivat heidän liikuntamotivaatioonsa. Lisäksi selvitettiin, millaisia arvioita opiskelijoilla oli Sport Education -mallin käytettävyydestä alakoulun liikunnanopetuksessa. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu opetussuunnitelman ja opettajan pedagogisen ajattelun, liikuntamotivaation sekä Sport Education -mallin tarkastelusta. Metodologiselta lähestymistavaltaan tutkimus on fenomenografinen, sillä siinä suuntaudutaan opiskelijoiden käsityksiin ympäröivästä maailmasta ja tehdään niistä päätelmiä, eli tutkitaan heidän käsityksiään toisen asteen perspektiivissä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella Sport Education -mallin mukaisesti toteutetun jalkapallojakson päätteeksi. Aineisto analysoitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

Tutkimustulosten perusteella Sport Education -mallin mukaisesti toteutettu jalkapallojakso motivoi opettajaopiskelijoita. Kannustava pienjoukkue, vertaisopiskelijoiden tuki sekä vastuulliset roolit edistivät opiskelijoiden liikuntamotivaatiota. Sen sijaan motivaatiota heikensi toimitsijavuoro, koska oppitunnilla vuorossa ollut joukkue ei päässyt ollenkaan pelaamaan. Opiskelijat arvioivat opetusmallin soveltuvan parhaiten alakoulun 5.–6.-luokkalaisten ja sitä vanhempien oppilaiden opetukseen. Opetusmallin nähtiin tarjoavan oppilaille osallisuutta ja elämyksellisyyttä. Sen käyttöönoton edellytyksinä pidettiin opettajan oppilastuntemusta sekä hyvät työskentelytaidot omaavaa oppilasryhmää. Opiskelijat arvioivat, että oppilaiden vastuu harjoitteiden suunnittelusta ei välttämättä takaa laadukasta liikunnanopetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Kylli; Viivi Palosaari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.