University of Oulu

”Positiivinen kokemus, vaikka se siinä alussa harmaita hiuksia aiheuttiki” : ammatillisten opettajien kokemuksia osaamisperusteisesta koulutuksesta

Saved in:
Author: Tauriainen, Tiia-Mariia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804071448
Language: Finnish
Published: Oulu : T.-M. Tauriainen, 2018
Publish Date: 2018-04-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Karjalainen, Asko
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin ammatillisten opettajien käsityksiä ja kokemuksia osaamisperusteisesta koulutuksesta Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa erilaisista kokemuksista osaamisperusteiseen koulutukseen liittyen. Metodologisena lähestymistapana tässä tutkimuksessa toimi fenomenografia, jolloin tutkittavien käsitykset ja kokemukset olivat tarkastelun kohteena. Aineistonkeruu toteutui kesällä 2016. Aineisto kerättiin ryhmähaastattelun, kahden yksilöhaastattelun sekä avoimen Webropol-kyselyn kautta. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 17 henkilöä. Ryhmähaastattelulla kartoitettiin osaamisperusteista koulutusta sen suunnittelun ja toteutuksen näkökulmista kolmen Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajan kanssa. Yksilöhaastatteluiden ja kyselyn kautta kerättiin aineistoa kokemuksista opiskelijanäkökulmasta. Tutkimustuloksissa näkyy erilaisia kokemuksia osaamisperusteisen koulutukseen liittyen. Kokemukset olivat selvästi yhteydessä siihen, kuinka paljon opetuskokemusta opiskelijalla oli ennen koulutusta ja miten toimiva vuorovaikutus ohjaajan ja opiskelijan välille muodostui. Oman osaamisen reflektointi itsearvioinnin ja osaamisen osoittamisen kautta koettiin varsin haastavana, mutta myös osaamisperusteisen koulutuksen antoisimpana vaiheena. Osaamisperusteinen opiskelu toi enemmän vapauksia, mutta myös aikaisempaa enemmän vastuuta oman opintopolun rakentamisesta. Osaamisperusteisuuden idea näkyi osalla myös työelämässä koulutuksen jälkeen. Vaikka tutkimukseni tuloksia ei voida yleistää laajalti, uskon, että erilaisten kokemusten tarkastelu auttaa osaamisperusteisen koulutuksen kehittämistä ja arviointia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia-Mariia Tauriainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.