University of Oulu

”Meillä on se pedagoginen vastuu” : vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien kokemuksia koulutuksen ja työelämän pedagogisesta asiantuntijuudesta

Saved in:
Author: Juntunen, Tytti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804071453
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Juntunen, 2018
Publish Date: 2018-04-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:
Yliopistokoulutuksesta valmistuvat varhaiskasvattajat ovat pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin asiantuntijoita. Pedagogista asiantuntijuutta on kuitenkin tarkasteltu vähän työelämään siirtyneiden ja vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien kokemuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vastavalmistuneiden varhaiskasvattajien kokemuksia koulutuksen ja työelämän pedagogisen asiantuntijuuden vastaavuudesta. Pedagogista asiantuntijuutta tarkasteltiin ensisijaisesti koulutusvalmiuksien, mutta myös työelämän kautta. Teoreettinen viitekehys muodostui koulutuksen ja pedagogisen asiantuntijuuden tarkastelusta. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla neljältä vuoden 2016 keväällä Oulun yliopistosta kasvatustieteen kandidaateiksi (KK) valmistuneilta ja työelämään siirtyneiltä varhaiskasvattajilta. He työskentelivät sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla pääosin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aineiston analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimustuloksissa koulutuksen tuoma asiantuntijuus koettiin pedagogiseksi osaamiseksi, työtä ohjaavien asiakirjojen tuntemiseksi sekä yhteistyö- sekä oppimisen ohjaamistaidoiksi. Varhaiskasvattajat toimivat tiimeissään pedagogisina johtajina. Harjoittelujen ja pienryhmätoimintataitojen tuoma osaaminen koettiin koulutuksen tuomaksi asiantuntijuudeksi. Moniammatillisesta yhteistyöstä, erityispedagogisesta osaamisesta, tiiminjohtamisesta sekä vanhempien kanssa yhteistyössä toimimisesta ja kohtaamisvalmiuksista koettiin koulutuksessa puutteita. Vuorovaikutustaidot olivat muualla kuin koulutuksessa kehittyneitä. Kokemukset omasta ammatillisesta asemasta heijastuivat vastavalmistumiseen ja työn kuormittavuuteen. Tutkimustulosten johtopäätöksenä kandidaatin tutkinnon katsottiin vastaavan varhaiskasvattajan pedagogiseen asiantuntijuuteen ja osaamiseen. Koulutukselliset ja osaamispuutteet näyttäytyvät pitkälti moniammatillisessa ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä erityispedagogisessa osaamisessa. Pedagogista asiantuntijuutta tarkasteltiin koulutuksen tuomien ja työelämään vastaavien taitojen kautta. Positiivisena koettu pedagoginen asiantuntijuus nähtiin niin koulutuksessa kuin työelämässäkin kehittyneeksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tytti Juntunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.