University of Oulu

Asiakkaan osallisuuden mittarin kehittäminen : mittarin pilotointi ja esitestaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Saved in:
Author: Mikkonen, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804111465
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mikkonen, 2018
Publish Date: 2018-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Elo, Satu
Reviewer: Elo, Satu
Kääriäinen, Maria
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää, esitestata ja pilotoida asiakkaan osallisuuden mittari. Rakennetun mittarin avulla voidaan arvioida potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa päiväsairaalassa tai vastaavaa hoitoa tuottavassa hoitoyksikössä sekä hoidon toteutuksen, vuorovaikutuksen, saadun informaation, yksilöllisyyden ja potilaan oman osallistumisen yhteyttä hoitoon osallistumiseen. Mittarin esitestauksen tavoitteena oli tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön mittari. Mittarin avulla voidaan jatkossa tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mittarin rakentaminen noudatti mittarin kehittämisen vaiheita, jotka olivat operationalisoiminen, käsitteellistäminen ja esitestaus. Tutkimuksen operationalisointi vaiheessa mittariin valittiin teemat. Osallistuva asiakas hankkeen laadullisen osahankkeen tulosten mukaan potilaan osallistumiseen voi vaikuttaa hoidon toteutus, potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus, riittävä hoitoa koskeva informaatio, hoidon yksilöllisyys ja potilaan oma osallistuminen. Nämä teemat nostettiin mittarin rakenteeksi mittarin kehittämisvaiheessa, sillä aikaisemmat tutkimustulokset tukivat rakenteeseen nostettuja teemoja. Esitestestausvaiheessa asiantuntijapaneeli (n=20) arvioi mittarin sisällönvaliditeetin ja tuloksen mukaan mittarin luotettavuusindeksi S-CVI/Ave oli 0,94. Mittarin pilot-aineisto (n=300) kerättiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 2.11.2017‒5.12.2017 välisenä aikana. Aineisto analysoitiin käyttäen eksploratiivista faktorianalyysiä. Eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan muodostui 6 faktoria, jotka selittivät 69 % muuttujien variansseista. Varimax rotatoitujen faktoreiden korrelaatiot olivat 0,40‒0,89 välillä. Aineiston analysoinnin tuloksena muodostettiin hoidon toteutuksen, vuorovaikutuksen, informaation, yksilöllisyyden sekä potilaan oman osallistumisen summamuuttujat ja löydettiin summamuuttujien avulla yhteys osallisuuden käsitteeseen pilot-testaus aineistosta. Pilot-aineiston tulosten mukaan potilaiden ilmoittama käyntikerta oli yhteydessä hoitoon osallistumiseen hoidon toteutuksen, informaation ja vuorovaikutuksen käsitteiden osalta. Käyntisyyllä oli yhteys potilaan osallistumiseen informaation käsitteen osalta.
see all

The aim of this research was to develop and pilot-test patients participation instrument. Patients participation instrument can be used to evaluate patient’s own participation in care in medical day care unit or similar units and care implementation, interaction, received information and patient individuality connection to patient participation. Pilot-test goal was to develop an instrument which can be used to generate information that can be used to further patient participation in their own care in social- and healthcare services. Instrument development followed instrument development phases, which were operationalizing the concept, conceptualization, and pilot testing. In the first phase of operationalization instrument dimensions were decided. In a project of patient participation was a qualitative study which results indicate that care implementation, interaction, received information, patient individuality and patient’s own participation in care could be factors that influence patient’s participation. These dimensions made instruments structure in development phase of the instrument, because earlier research results support these factors. Instrument content validity was evaluated by clinical and patient judges (n=20). In result this instrument S-CVI/Ave was 0.94. Pilot sample (n=300) was collected in Northern Ostrobothnia university hospital in medical day care center 2.11.2017‒5.12.2017. Pilot sample was analyzed by using exploratory factor analysis. Exploratory factor analysis resulted 6 factors which explained 69% of the total variances. Varimax rotated factors correlations were between 0.40‒0.89. Analysis continued by constructing care implementation, interaction, received information, patient individuality and patient’s own participation sum variables. After that it was possible to find connection between sum variable and patient participation in pilot sample. Pilot sample results that patient’s number of hospital visits was connected to the patient participation in care implementation, interaction and received information. The reason of hospital visit was connected to received information.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Mikkonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.