University of Oulu

Viherkattojen toimivuus Suomessa

Saved in:
Author: Malin, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804141482
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Malin, 2018
Publish Date: 2018-04-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin viherkaton rakennetta, sen ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi työssä selvitettiin vertailun vuoksi, mitä kokemuksia viherkatosta on ollut muualla maailmassa. Tekstissä nousee esille myös viherkaton osien valmistus. Työn tavoitteena on tutkia viherkaton soveltuvuutta Suomen muuttuvissa olosuhteissa. Työssä tarkasteltiin varsinkin jäisiä, lumisia ja sateisia olosuhteita, joilla on merkitystä viherkaton rakenteeseen, kestävyyteen ja ilmastonmuutokseen. Viherkaton rakenteessa tulee ottaa huomioon monta eri elementtiä, jotta katosta saadaan toimiva ratkaisu. Rakenteessa on kuusi erilaista kerrosta, jotka lisäävät kattoon huomattavasti lisää painoa. Merkittävimpänä kerroksena on kasvillisuus ja kasvualusta, jotka muodostavat viherkaton ytimen. Kasvillisuustyyppien mukaan viherkatto jaetaan intensiiviseen ja ekstensiiviseen viherkattoon. Muualla maailmassa kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viherkattojen määrä on noussut huomattavasti. Tutkimuksia katon rakenteesta, kasvualustasta ja kasvillisuudesta tehdään varsinkin Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa. Tuloksissa on huomattu muun muassa rakennusten energian häviöiden pienentyminen ja luonnonmonimuotoisuuden lisääntyminen kaupunkialueella. Viherkatto ratkoo kestävän kehityksen ongelmia positiivisilla ympäristövaikutuksillaan, esimerkiksi pienentämällä ilmansaasteita. Lisäarvoa viherkatolle tuo sen ominaisuus vaimentaa ääntä ja sen esteettisyys. Eniten ympäristöä kuormittava vaihe on viherkaton osien valmistus. Suomessa on tutkittu olosuhteiden tuomia haasteita viherkatolle. Viides ulottuvuus on suomalainen tutkimusohjelma, joka aktiivisesti tutki parhaimpia ratkaisuja viherkattojen käytölle Suomen olosuhteisiin. Haasteita viherkatolle tuo sade, jää ja lumi. Vedenpidätyskyky on erilainen eri vuodenaikoina, joten se aiheuttaa haasteita pintavalunnalle ja ravinteiden huuhtoutumiselle. Tuloksissa jää ja lumi on todettu hyviksi eristeiksi. Talvella oli merkittävää vaikutusta vain kasvillisuuteen, sillä kaikki kasvit eivät selviä kylmän talven yli.
see all

This bachelor’s thesis studies the structure of green roofs and their impact on environment and welfare. In addition, the thesis examines what experiences other countries have on green roofs. The thesis also includes discussion on production of green roofs. This thesis aims is to examine the green roof’s suitability in Finland’s changing conditions. This thesis especially examines the icy, snowy and rainy conditions which have impact on the green roof’s structure, durability and the climate change. The structure of a green roof needs to take into consideration many objects so the roof can be made as a functional solution. The structure usually has six layers which add noticeably more weight compared to more traditional roof. The most important layers are vegetation and substrate which form the core of the green roof. According to the type of vegetation the green roof is separated into intensive and extensive green roofs. Elsewhere in the world like in Europe and North America the green roofs amount has increased noticeably. The research of the green roof structures, substrate and vegetation has especially conducted in Germany, Switzerland and Canada. In the study results, the researchers noticed that energy losses of buildings have decreased and the biodiversity has increased at the urban area. The green roofs are a part of a solution to the problems of sustainable development with positive environmental effects. The green roofs get surplus value by its quality to reduce noise and by its esthetic nature. Production of the green roofs on the other hand can have detrimental effects to environment. In Finland, the researchers have studied the challenges of green roofs which are caused by the sub-arctic weather conditions. Fifth Dimension is a Finnish research program concentrating on the research of the best solutions for green roofs in the weather condition in Finland. Rain, ice and snow bring their own challenges to green roofs. A water retention capacity is different in every season of the year so it causes challenges for surface run-off and for nutrient leaching. In the results of the studies, ice and snow in green roofs have been revealed to be a good addition to insulation. However, winter had significant effect on vegetation because some of the plants used in green roofs haven’t survived over the cold period.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Malin, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.