University of Oulu

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarki

Saved in:
Author: Mustakallio, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804251532
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mustakallio, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Physical Description: 29 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Koulu on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille paikka, jossa he kohtaavat eniten syrjintää, kiusaamista ja häirintää. Nuoret viettävät suuren osan päivästään koulussa, joten koulun merkitys asenteiden ja normien luojana on merkittävä. Seksuaali- ja sukupuolivä-hemmistöihin kuuluvien nuorten pahoinvointi koulussa on todistettu monella kotimaisella ja kansainvälisellä tutkimuksella. Koulussa toisinnetaan ja puretaan heteronormatiivisuutta. He-teronormatiivisuudeksi kutsutaan ajatusta, jossa sukupuolia nähdään olevan vain kaksi ja sek-suaalisuus on näiden sukupuolten välistä heteroseksuaalisuutta.

Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, joka kartoittaa kirjallisuuden, tutkimusten ja artikkeleiden avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarkea. Tar-kastelen nuorten kouluarkea vertaissuhteiden näkökulmasta. Tutkielmassa tulee esiin myös opettajien vaikutus koulun heteronormatiivisuuden toisintamisessa ja purkamisessa. Tutkimus-kysymykseni ovat: 1) Millaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kouluarki on? 2) Miten opettaja voi omilla toimillaan toistaa tai purkaa koulun heteronormatiivisuutta?

Kandidaatintutkielmassani tulevat esiin monet epäkohdat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-hin kuuluvien nuorten kouluarjessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat koulun ilmapiirin heteronormatiivisena. Nuoret kohtaavat koulussa syrjintää, kiusaa-mista, häirintää, nimittelyä sekä sosiaalista eristämistä. Opettajat toisintavat heteronormatiivisuutta usein huomaamattakin. Osalla opettajista on yhä kielteinen suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Nuoret toivovatkin opettajilta uudenlaisia käytäntöjä heteronormatiivisen ilmapiirin purkamiseksi.

Kandidaatintutkielmaan vaikuttaa oma mielenkiintoni aihetta kohtaan. Näkökulma tutkielmassa on ongelmakeskeinen ja lähestyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarkea nimenomaan haasteiden kautta. Tutkielmani tarjoaa yhden näkökulman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarjesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Mustakallio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.