University of Oulu

Suosiojärjestelmien rakentuminen oppilaiden vertaissuhteissa

Saved in:
Author: Järvelä, Laura1; Keränen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804251533
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Järvelä; T. Keränen, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelemme oppilaiden suosiojärjestelmien rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimme, mitkä ovat niitä tekijöitä ja oppilaan ominaisuuksia, jotka vaikuttavat oppilaiden sosiaaliseen asemaan vertaissuhteissa. Työn tavoitteena on lisätä ymmärrystä oppilaiden vertaissuhteissa tapahtuvasta suosiontavoittelusta ja sen seurauksena muodostuvista ryhmäjaoista.

Oppilaiden vertaissuhteissa arvostettuina pidetyt ominaisuudet ja muut suosiojärjestelmien rakentumiseen vaikuttavat tekijät muodostuvat sosiaalisessa ympäristössä oppilaiden toimesta. Arvostettuina pidetyt asiat ovat luonteeltaan tilannesidonnaisia ja eri asioita arvostetaan eri aikoina muun muassa ympäristöstä riippuen. Keskeisimpinä suosiojärjestelmien rakentumiseen vaikuttavina tekijöinä aikaisemmista tutkimuksista esiin nousivat oppilaan sosiaalinen pätevyys ja koulumenestys, aikaisemmat sosiaaliset suhteet, sosioekonominen tausta ja harrastukset, ulkonäkö, tyttönä tai poikana toimimisen tapa ja ryhmäjaot sosiaalisen aseman määrittäjinä.

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, johon lähdeaineisto on valikoitunut soveltuvin osin tutkimuskysymykseen peilaten. Tämä tutkielma tarkastelee suosiojärjestelmien rakentumisen ilmiötä yleisellä tasolla ja pyrkii tarjoamaan tietoa niistä suosiojärjestelmien rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä ja oppilaan henkilökohtaisista ominaisuuksista, joita on aikaisempien tutkimuksien perusteella pystytty toteamaan.

Vertaissuhteissa tapahtuva suosiontavoittelu ja kamppailut hierarkioihin sijoittumisesta asettavat väistämättä osan oppilaista sosiaaliselta asemaltaan alemmas, joka voidaan rinnastaa kiusaamisen ja syrjinnän kaltaiseen toimintaan. Tämän tutkielman avulla pyrimme tuomaan esiin niitä oppilaiden vertaissuhteissa tapahtuvia suosiontavoitteluun kytkeytyviä ilmiöitä, jotka voivat edeltää varsinaista koulukiusaamista. Näiden tekijöiden tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa opettajia tunnistamaan suosiontavoitteluun kytkeytyvää vallankäyttöä ja näin ollen helpottaa kiusaamista ehkäisevää työtä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Järvelä; Tiia Keränen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.