University of Oulu

Rakennuspuujätteen kierrätys Suomessa

Saved in:
Author: Manninen, Severi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804271544
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Manninen, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomessa suurin rakennusteollisuuden jäteluokka on puujäte, kun mukaan ei lasketa mineraalipohjaisia maajätteitä. Puujätettä käytetään nykyisin energiakierrätyksen raaka-aineena, mutta EU:n uuden jätedirektiivin vuoksi rakennusjätteen materiaalihyödyntämisen astetta on nostettava. Nykyisin energiana käytettävälle puujätteen on siis löydettävä materiaalihyödyntämisen keinoja. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää rakennuspuujätteen määrää, siihen kytkeytyvää lainsäädäntöä Suomessa sekä olemassa olevia lajittelun ja kierrätyksen tekniikoita. Suomessa rakennuspuujätteen määrä on ollut viime vuosina nousussa. Syynä tähän on vanhan rakennuskannan korjaustarve. Yhdessä kiristyvän kierrättämiseen ajavan lainsäädännön kanssa jätemäärien nousu pakottaa puujätteen kierrättämiseen. Tässä työssä jätemäärien selvittämiseen käytettiin tilastokeskuksen jätetilastoja sekä puujätettä koskevia tutkimuksia. Puujäte voidaan jakaa laadullisin perustein neljään laatuluokkaan A, B, C ja D, jolloin tällaisten laadullisesti samankaltaiseen luokkaan kuuluvien puujätteiden kierrätysmahdollisuudet ovat paremmat. Kierrättämiseen määrääviä ohjauskeinoja ovat jätepuitedirektiivi, jätelaki ja jäteverolaki. Ohjauskeinot ovat kehityksen kannalta tärkeitä, ja siksi ne ovat tässä työssä merkittävästi esillä. Työssä käytiin läpi Suomessa yleisesti käytettyjä mekaanisia erotusmenetelmiä, sekä uusia teknillisesti kehittyneempiä online-lajittelun tekniikoita. Lajittelusta saatavan jätemateriaalin kierrättämisen mahdollisuuksia tutkittiin puukomposiitin ja lastulevyn raaka-aineina. Kierrättämisen keinona pohdittiin myös materiaalin uudelleen käyttöä uudessa käyttötarkoituksessa rakennustyömaalla. Tämä onnistuu ainakin siltatyömaalla. Tutkimuksen materiaalina käytettiin olemassa olevia aineistoja ja niiden perusteella verrattiin lajittelun ja kierrättämisen tekniikkojen tehokkuutta sekä toimivuutta rakennusjätteen hyödyntämisessä. Selvityksen perusteellä puujätteen kierrättämisen aste oli alhainen riippumatta sen tarjoamista potentiaaleista. Olemassa olevilla lajittelun tekniikoilla ja uusilla online-erottelun menetelmillä puujätteen kierrättäminen on mahdollista saada taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi energiahyödyntämisen sijaan. Lisäksi kierrättämisellä saavutetaan ympäristöystävällisiä ja ilmastonmuutosta ehkäiseviä hyötyjä. Uusilla ja olemassa olevilla innovaatioilla voidaan tulevaisuudessa korvata kestopuun käyttö puukomposiitilla. Lisäksi tulevaisuudessa puukiven mahdollisuudet rakentamisen materiaalina ovat laajat.
see all

Wood waste is a largest demolition and construction waste class in Finland, when mineral waste and soil waste are not counted. Wood waste is currently used as a material for energy recycling, but due the European Union’s new Waste Directive the degree of material recovery of construction and demolition waste has to be increased. Aim of this study is to investigate the amount of demolition and construction waste and the related legislation in Finland. The purpose for the study is also to examine efficient wood waste sorting and recycling techniques. In Finland, the volume of construction waste has increased in recent years. The reason for this is to repair the old buildings, which were built after the war. Together with tightening legislation, the increase in waste quantities forces increasing a level of the wood waste recycling. Statistics Finland’s waste statistics were used in this work for waste statistics and wood waste investigations. Wood waste was also divided into four categories A, B, C and D by quality basis to facilitate the recycling of waste material. In addition to the classification and sorting of wood waste recycling rates, the Legislative Regulations relating to the Waste Framework Directive, the Waste Act and the Waste Tax Law. These means of recycling control. The means of guidance are important for development and are therefore significantly under consideration in this work. The efficiency of the recycling for wood waste sorting efficiency was studied in Finland by commonly used mechanical separation methods, as well as new technologically advanced online sorting techniques. The potential for recycling of waste material from sorting was investigated as raw material for wood composite and particleboard. As a means of recycling, the reuse of the material was also considered in a re-use on the construction site. This method of recycling is used in a bridge construction sites. The material used for the study was the use of existing studies and compared the efficiency and efficiency of the sorting and recycling techniques in the utilization of Finnish construction waste. The study revealed that wood waste has high share of the amount of construction waste. Wood waste has as well as the low degree of recycling regardless of its potential. With existing sorting techniques and new online segregation methods, recycling of wood waste is possible to obtain an economically viable alternative instead of using energy. In addition, recycling will provide environmentally friendly and preventative benefits to climate change. New and existing innovations can in future replace the use of permanent wood with wood composite. In addition, woodstone have the potential to be future building materials.
see all

Subjects:
Copyright information: © Severi Manninen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.