University of Oulu

Työuupumus ja työhyvinvointi lastentarhanopettajan työssä

Saved in:
Author: Tourunen, Alisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804281560
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tourunen, 2018
Publish Date: 2018-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tarkastelen kandidaatin tutkielmassani lastentarhanopettajan työuupumusta ja työhyvinvointia. Tutkielman tavoitteenani on selvittää, millaiset tekijät aiheuttavat työuupumusta lastentarhanopettajan työssä ja toisaalta myös mitkä tekijät tukevat lastentarhanopettajan työhyvinvointia. Lastentarhanopettajien työhyvinvointiin on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä stressaantuneella työntekijällä ei riitä tarvittavia resursseja lasten yksilölliseen tukemiseen ja lämpimien vuorovaikutussuhteiden luomiseen, vaan työ painottuu enimmäkseen arjesta selviämiseen rutiinien avulla. Tutkimukseni johtopäätösten mukaan, lastentarhanopettajat viihtyvät työssään keskimääräisesti muita paremmin. Lastentarhanopettajat kärsivät kuitenkin muiden opettajien tavoin muita yleisemmin stressistä ja väsymyksestä. Lastentarhanopettajien työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi vähäinen palaute työstä, huonoksi koetut työpaikan ihmissuhteet, jatkuvat muutokset ja johtamisen ongelmat. Nämä tekijät lisäävät työn kuormittavuutta. Jos työn kuormittavuus ja työn vaatimukset ylittävät jatkuvasti työntekijän voimavarat, työuupumuksen riski kasvaa. Työhyvinvointitutkimuksessa tulisi uuden positiivisen psykologian näkökulman mukaan kiinnittää huomiota työntekijöiden jaksamista tukeviin voimavaratekijöihin. Lastentarhanopettajan työssä työhyvinvointia tukevia voimavaratekijöitä ovat esimerkiksi hyvät vaikutusmahdollisuudet ja mahdollisuus kehittyä työssään. Työni on laadullinen tutkimus, jonka olen toteuttanut systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus sopii aiheeseen hyvin, sillä se auttoi rajaamaan laajaa lähdekirjallisuutta. Kandidaatin työ on lisännyt kiinnostustani jatkaa tutkimusta aiheesta, esimerkiksi lasten päiväkotiviihtyvyyden näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Tourunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.