University of Oulu

Oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen positiivisen pedagogiikan keinoin

Saved in:
Author: Kangas, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051595
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kangas, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyössäni käsittelen positiivista pedagogiikkaa ja sen merkitystä oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten opettaja voi hyödyntää positiivista pedagogiikkaa opetuksessaan sekä miten positiivisen pedagogiikan avulla voidaan tukea oppilaan hyvinvointia koulussa ja sen ulkopuolella. Tutkielma toteutetaan integroivana kirjallisuuskatsauksena ja sen pääpainopiste on alakoulussa ja alakouluikäisissä lapsissa. Tarkastelen työssäni positiivista pedagogiikkaa myös tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta. Positiivinen pedagogiikka on positiiviseen psykologiaan pohjautuva kasvatuksellinen suuntaus, jonka tavoitteena on perinteisen opetuksen ja koulutyön ohella edistää lapsen hyvinvointia ja henkilökohtaista kasvua sekä ennaltaehkäistä ongelmia. Positiivinen pedagogiikka keskittyy oppilaan vahvuuksiin ja voimavaroihin, myönteisiin tunteisiin, koulunkäynnin merkityksellisyyteen sekä luokan myönteiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Positiivista pedagogiikkaa on mahdollista toteuttaa sekä eksplisiittisesti opetettuna, kuten erillisten oppituntien muodossa, että implisiittisesti eri oppiaineisiin ja luokan jokapäiväiseen toimintaan integroituna. Positiivisen pedagogiikan on todettu vahvistavan oppilaan kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia, mikä puolestaan tukee keskittymistä, osallisuutta ja luovaa ajattelua sekä parantaa lapsen itseluottamusta ja yleistä koulumenestystä. Oppilaan hyvinvointia voidaan edistää koulussa muun muassa myönteisiä tunteita vahvistamalla, sitoutumista ja koulutyön merkityksellisyyttä lisäämällä sekä oppilaiden välisiin suhteisiin ja opettaja-oppilassuhteeseen panostamalla. Myös menestymisen ja onnistumisen hetket sekä kokemukset pätevyydestä ja autonomiasta lisäävät hyvinvointia ja koulutyytyväisyyttä. Lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä ja hyvinvoinnin rakentumista voidaan tukea myös vahvuusperustaisen opetuksen keinoin. Erityisesti tukea tarvitsevan oppilaan itsetunnon, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa positiivisella pedagogiikalla ja vahvuusperustaisella opetuksella on merkittävä rooli.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kangas, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.