University of Oulu

Sukupuoli-identiteetti alakoulussa

Saved in:
Author: Manninen, Juho-Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051598
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-O. Manninen, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Sukupuoli on käsite, joka on puhuttanut ihmisiä viime aikoina paljon ja aiheesta onkin käyty paljon keskustelua niin perinteisessä kuin myös sosiaalisessa mediassa. Sen lisäksi kyseessä on kuitenkin myös paljon mielipiteitä jakava ja luulojen ja oletusten varassa keskusteltu aihe. Vahvat sukupuoliroolit ja stereotypiat yhteiskunnassamme hidastavat keskustelun tietopohjan leviämistä ja ylläpitävät vastustusta sukupuolen moninaisuutta kohtaan, mistä syystä kaikki aiheesta tehty tutkimus on tärkeää. Toisaalta myös tieteen piirissä aiheesta on erimielisyyksiä ja tässä tutkimuksessa pyrinkin käsittelemään aihetta mahdollisimman monipuolisesti. Pyrin määrittelemään sukupuolen käsitteen ja kyseisen käsitteen herättämän kritiikin, kuin myös sukupuoli-identiteetin ja koulun yhteyttä molemmilta kannoilta: Kuinka sukupuolen moninaisuus vaikuttaa kouluun ja kuinka koulujärjestelmä instituutiona vaikuttaa sukupuolen käsitteeseen ja erityisesti sen stereotypioiden ylläpitämiseen. Sukupuoli on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia osa-alueita käsittävä osa ihmistä ja ihmisen olemusta. Tässä tutkimuksessa pyrin luomaan käsitystä siitä, mitä sukupuoli-identiteetti, eli tuon kokonaisuuden psyykkinen osa-alue, tarkoittaa ja mitä se merkitsee alakoulun kontekstissa. Käsitteen monipuolisuuden myötä tutkimus käsittelee myös lähikäsitteitä kuten sukupuolitietoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, joiden ymmärtäminen ja tiedostaminen on välttämätöntä aiheen ymmärtämisen kannalta. Tutkimuksessa käsitelty sukupuolikäsitys pohjautuu vahvasti Judith Butlerin käyttämään käsitykseen sukupuolesta performatiivina, eräänlaisena rituaalina, jota ihmiset toistavat ja täten luovat tuolle käyttäytymiselle sukupuolen merkityksen, jonka ympäröivän kulttuurin ontologia pystyy antamaan. Sukupuolirooleja laajentaakseen performatiivien on rikottava kulttuurin muodostamia normeja, jolloin normit joutuvat uudelleen tarkastelun kohteeksi ja mahdollisesti rikkoutuvat. Lisäksi tutkimuksessa käydään läpi ajatuksia, jotka pohtivat koko sukupuolikäsitteen hajottamista. Identiteetin syntyä ja kehitystä kuvailevat tutkimukset, joita tässäkin tutkimuksessa käytetään ovat puolestaan identiteetintutkimuksen alaisia ja usein psykologian tutkimusaloilta peräisin. Tämä tutkimus on kirjallisuuteen pohjautuva teoreettinen tutkimus, jonka lähdemateriaalina on sukupuolta käsittelevä kirjallisuus ja tutkimukset. Tutkimusten tuoreus vaihtelee 1990- luvulta vuoteen 2018. Tutkimuksen vanhimmat lähdeteokset ovat kuitenkin jo niin sanotusti klassikkoasemassa feministisessä kirjallisuudessa, minkä myötä niiden ikä ei ole suuri ongelma. Tutkimuksen totuuskäsityksen taustalla on eksistentiaalis-fenomenologis- hermeneuttinen filosofia, jonka mukaan totuus on suhteellista ja syntyy yksilön ja kulttuurin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kyseinen totuuskäsitys on feministisessä kirjallisuudessa hyvin yleinen, sillä kuten tämän totuuskäsityksen totuus, myös sukupuoli nähdään kulttuurin ja historian muodostamana konstruktiona.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho-Oskari Manninen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.