University of Oulu

Fyysisen ja psyykkisen terveyden vaikutukset koulumenestykseen

Saved in:
Author: Pirneskoski, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051603
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pirneskoski, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Terveyttä ja hyvinvointia voidaan pitää elämän tärkeimpinä arvoina, joita pidetään yleisesti tavoittelemisen arvoisina. Terveys liittyy ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jolloin voidaan olettaa terveyden vaikuttavan kaikkeen ihmisen toimintaan. Menestys niin koulussa kuin työelämässäkin ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita, jotka kiinnittävät ihmisissä huomiota ja kiinnostusta. Kandidaatin tutkielmani perustuu terveyteen ja menestykseen selvittäen fyysisen ja psyykkisen terveyden vaikutuksia koulumenestyksessä. Kandidaatin tutkielmani pohjautuu tieteelliseen kirjallisuuteen ja sen tavoitteena on selvittää, onko fyysisellä ja psyykkisellä terveydellä vaikutusta koulumenestykseen sekä ymmärtää millainen tämä yhteys on ja lisäksi tarkastella fyysisen ja psyykkisen terveyden yhteyksiä toisiinsa. Tutkielmani taustalla käytän oletuksia positiivisesta psykologiasta, joten tutkimukseni perustuu myönteisten yhteyksien ja vaikutusten tutkimiseen ja tarkasteluun. Tutkielmani etenee käsitteiden määrittelystä yhteyksien ja vaikutusten tutkimiseen. Käsitteen määrittelyssä olen avannut tutkielmani aiheen kannalta keskeisimmät käsitteet. Keskeisimmät käsitteet ovat liikunta, itsetunto, motivaatio ja minäpystyvyys. Käsitteiden määrittelyn jälkeen perehdyn näiden käsitteiden vaikutuksiin koulumenestyksessä. Lähdemateriaalin pohjalta voidaan todeta liikunnan vaikuttavan koulumenestykseen lisäämällä kognitiivisia valmiuksia koulutyöskentelyssä. Itsetunnon osalta esimerkiksi tavoitteellisuus ja sinnikkyys koulutyöskentelyssä nousivat menestystä selittäviksi tekijöiksi. Koulumenestystä selittävät motivaatioon liittyen sisäinen motivaatio ja sinnikkyys. Lisäksi minäpystyvyyteen liittyen oppilaan pystyvyysuskomukset omista kyvyistään selviytyä koulutyöskentelystä vaikuttavat menestykseen koulussa. Lopuksi esitän yhteenvetona tutkielmani tuloksia ja pohdinnassa käsittelen aihetta kokonaisvaltaisesti esittäen yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä omia näkökulmiani aiheeseen liittyen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Pirneskoski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.