University of Oulu

Opettajan auktoriteetti alakoulun luokkahuoneessa

Saved in:
Author: Rantala, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805081618
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Rantala, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelen alakoulun opettajan auktoriteettia ja auktoriteettisuhdetta opettajan ja oppilaan välillä. Erityisesti pedagoginen auktoriteetti ja pedagogisen auktoriteetin ilmeneminen käytännön työssä painottuvat tutkielmassa. Koska opettajan työ on kasvatustyötä, niin määritelmät pedagogiikan paradoksista ja pedagogisesta suhteesta täydentävät tutkielmaa. Vallan käsite on toistuvasti esillä, sillä eroavaisuuksistaan huolimatta auktoriteetti ja valta täydentävät toisiaan. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Käytettävät lähteet ovat nykyaikaisia, mutta myös vanhempaa kirjallisuutta on hyödynnetty määriteltäessä auktoriteetin käsitettä. Tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat kysymykset: mitä on opettajan pedagoginen auktoriteetti ja miten opettajan auktoriteetti ilmenee käytännössä. Tutkimuskysymykset käsittelevät opettajan käyttämää auktoriteettia kouluympäristössä. Opettajan työ on kasvatustyötä, johon liittyvät vahvasti pedagoginen auktoriteetti ja pedagoginen rakkaus. Kasvatus on tutkielmassa esillä olennaisessa asemassa varsinkin, kun opettajan auktoriteettia käsitellään alakoulun kontekstissa. Pääluvuissa käsitellään auktoriteetin käsitettä ensin yleisesti: toinen luku selventää auktoriteettia käsitteenä, auktoriteettisuhteen määritelmää, erilaisia auktoriteettiluokituksia ja -tyyppejä, sekä auktoriteetin ja vallan yhteyttä toisiinsa. Kolmas luku toimii tuloslukuna, jossa auktoriteetin ulottuvuuksiin perehdytään opetustyön tarkastelun kautta. Tulosluvussa pääpaino on opettajan pedagogisessa auktoriteetissa, kasvatuksessa ja pedagogisen auktoriteetin ilmenemisessä käytännössä. Tutkimustuloksissa käytetään jonkin verran aikaisemmin tehtyä laadullista tutkimusta opettajan auktoriteetista. Näissä laadullisissa tutkimuksissa ilmenee opettajien ja oppilaiden näkökulmia koulussa vallitsevaan auktoriteettiin ja valtaan. Laadullisen tutkimuksen tarkastelu lisää tämän kandidaatintutkielman kiinnostavuutta. Tutkimuksissa haastatteluja antaneet opettajat ja oppilaat ovat antaneet rehellisiä mielipiteitään opettajan auktoriteetista. Tulosten tärkeitä huomioita ovat muun muassa auktoriteetin välttämättömyys opetustyössä ja sen jatkuva tarve oppilaan kehityksen kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Rantala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.