University of Oulu

Suurporapaalun kallioliitoksen injektointi

Saved in:
Author: Nevalainen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091620
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Nevalainen, 2018
Publish Date: 2018-05-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Kauko
Niemi, Antti
Reviewer: Kujala, Kauko
Niemi, Antti
Pulkkinen, Pekka
Description:
Tämän diplomityön tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla suurporapaalun kallioliitoksen injektointi pystyttäisiin suorittamaan luotettavasti. Kerätyn tiedon on tarkoitus toimia esitietoina myöhemmin suoritettavissa kallioon injektoitujen suurporapaalujen vetokokeissa. Työn ensimmäisessä osa koostui kirjallisuustutkielmasta, jossa tehtiin ensin katsaus suurporapaalutukseen ja siinä käytettäviin menetelmiin. Kirjallisuustutkielma jatkui injektointimenetelmien tutkimisella ja vertailulla. Kirjallisuustutkielman ohella työssä tutkittiin ja selvitettiin menetelmiä, joilla injektointi onnistuisi luotettavasti ja sen onnistuminen saataisiin varmennettua. Työn toisessa osassa suunniteltiin suurporapaalujen vetokokeet, jotka tultaisiin järjestämään myöhemmin. Suunnitelluissa porapaalujen vetokokeissa 3 kpl 400 mm ja 3 kpl 600 mm porapaaluja porataan kallioon ja injektoidaan käyttäen yksisuuntaventtiilejä. Injektoidut porapaalut koevedettäisiin kalliosta ja tutkittaisiin liitoksen toimintaa ja tartuntalujuutta sekä menetelmän luotettavuutta. Työssä tehdyn selvityksen mukaan kallioon vaipaltaan injektoitujen porapaalujen vetokestävyyden luotettavuus ei tämänhetkisten koetulosten perusteella ole Eurokoodin edellyttämällä tasolla. Myöskään Paalutusohjeessa (2016) esitetyt osavarmuus- ja korrelaatiokertoimet eivät johda Eurokoodin edellyttämään varmuustasoon kallioon vaipaltaan injektoitujen porapaalujen osalta, joten niitä ei voida suoraan soveltaa vetokestävyyden laskentaan.
see all

The focus of this thesis was to study how the grouting can be performed reliably for large diameter piles that are drilled into the bedrock. The collected information is supposed to serve as a preliminary information in the pull-out tests of large diameter drilled piles. In the first part of this thesis there is literature review, which included an overview of the large diameter drilled piles and the methods used therein. The literature review continued with the study and comparison of grouting methods. In addition to the literature study, methods were studied to investigate how the grouting could be reliably performed and how it can be verified. In the second part of this thesis there was designed pull-out test of large diameter drilled piles which are drilled and grouted in the bedrock. There would be three 400mm and three 600mm piles in this study, which are drilled and grouted in to the bedrock by using single direction valves. Drilled piles would be pulled out from the bedrock and studied the bond strength of the joint. According to literature review made for this work, reliability in the bond strength of tensile steel pipe piles does not meet the levels required by Eurocode. Also both safety and correlation coefficients presented in Paalutusohje (2016) does not lead to certain level required by Eurocode. Because of this it cannot be used in the design of the bond strength of tensile steel pipe piles.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Nevalainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.