University of Oulu

Vesihuoltojärjestelmien ja kunnallistekniikan yhteisrakentaminen : nykytila ja kehitysehdotukset Limingan kunnan alueella

Saved in:
Author: Kauppila, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091629
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kauppila, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Reviewer: Rossi, Pekka
Päivärinta, Katri
Description:
Yhteisrakentaminen on huomioitu kansallisellakin tasolla merkittäväksi kehitysaskeleeksi infraverkoston rakentamisessa. Eri verkostotoimijat, kuten liikenne-, vesihuolto-, energia- ja viestintätoimijat voivat hyötyä yhteisrakentamisen eduista rakentamisprosessin eri vaiheissa ja lisäksi kehittää toimintaa alueellisesti muiden verkostotoimijoiden kanssa. Tämän työn tavoitteena oli perehtyä Limingan kunnan alueella tapahtuvaan verkostorakentamiseen ja sen nykytilaan. Työssä kuvattiin yleisesti kunnan teknisen liikelaitoksen ja Limingan Vesihuolto Oy:n toimintamalleja verkostorakentamisen yhteydessä sekä tarkasteltiin kahta case-kohdetta, jotka ovat asemakaava-alueiden uudisrakentamiskohteita. Verkostorakentamisen nykytila Limingassa, case-kohteet mukaan lukien, selvitettiin haastattelemalla Limingan kunnan sekä Limingan Vesihuolto Oy:n henkilökuntaa. Lisäksi työn tarkoituksena oli löytää tärkeimmät kehittämisen kohteet yhteisrakentamisen näkökulmista ja luoda kehitysehdotuksia kerättyjen tietojen perusteella. Työssä perehdyttiin yhteisrakentamiseen kirjallisuustarkasteluna, jonka jälkeen tietoja yhteisrakentamisen eri muodoista, haasteista ja hyvistä puolista kerättiin Pohjois-Suomen vesihuoltotoimijoilta kyselyn avulla. Yhteisrakentamisen yhteydessä yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä osoittautui tiedottaminen. Verkostorakentamisen sidosryhmien väliseen aktiivisuuteen sekä erilaisten tiedottamisen työkalujen käyttöön vaadittaisiin lisätoimia Limingan kunnan alueella. Tällä hetkellä tiedottamisen väyliä on useita, jonka takia verkostorakentajien kesken tulisi luoda kaikille tiedossa oleva reitti sekä kasvotusten että digitaalisena. Tiedottamisen lisäksi Limingan kunnassa tulisi kiinnittää huomiota erilaisten käytäntöjen käyttöönottoon verkostojen suunnittelussa sekä kilpailutuksessa. Muun muassa yhdessä kilpailuttaminen, tiiviimpi suunnittelu eri toimijoiden kesken ja yhteisten toimintamallien luonti lisäisi kustannustehokkaampaa sekä verkostorakentamista kehittävää toimintaa. Työssä keskityttiin myös kaavoituksen tärkeään rooliin verkostorakentamisessa sekä vesihuollon järjestämisessä. Limingassa uudisrakentamisen kohdistuessa pääasiassa asemakaavoitettuihin kohteisiin, tulee kaavoituksessa huomioida tulvat, tulvariskialueet sekä hulevesien hallinnan prioriteettijärjestys. Yhteisrakentamisen kannalta kaavoitus toimii yhtenä tiedottamisen lähteenä sekä tärkeänä taloudellisena ja toiminnallisena pohjana verkostoille. Näin kaavoituksen tulisi toimia lähtökohtaisesti verkostotoimijoiden suurimpana yhteen saattajana eri hankkeissa. Eri kuntien ja yritysten verkostojen tilojen ollessa vaihtelevissa vaiheissa rakentamisen ja saneerauksen suhteen, tulee yhteisrakentamisen hyötyjen ja haittojen kartoitus kohdistaa niihin tilanteisiin, joita kyseessä olevalla alueella on meneillään. Työn tarkoitus oli kartoittaa kehittämisen kohteita Limingan kunnassa, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös samankokoisiin kuntiin ympäri Suomea, vaikkakin käytännöissä voi esiintyä suuria eroavaisuuksia paikkakunnittain.
see all

Joint construction has been taken into account at national level as a major development step in the construction of infrastructure networks. Different network operators, such as transport, water supply, energy and communication operators can benefit from the advantages of joint construction in various stages of the construction process and also develop regionally the operation between other network operators. The purpose of this thesis was to get acquainted with the network construction and the current state in the area of Liminka municipality. The work describes the operating models of the municipal enterprise and Limingan Vesihuolto Oy water company with network construction and looks at two case scenarios that are new construction sites in the town planning areas. The current state of network construction, including the case scenarios, was surveyed by interviewing the local authorities from the municipality of Liminka and Limingan Vesihuolto Oy water company. In addition, the aim of this thesis was to find the most important development targets from the point of view of joint construction and to create development proposals based on the collected data. Initially, joint construction was studied through various sources of literature, after which information on the different forms, challenges and good sides of joint construction were collected through a surveys addressed to Northern Finland’s water supply operators. In the context of joint construction one of the most important factors turned out to be informing. Interaction between network construction stakeholders and the use of various communication tools would require additional efforts in the area of Liminka. At present, there are several communication channels for network constructors and because of that, it would be essential to create a known route for both face-to-face and digital information sharing. In addition to problems with announcements, paying attention to the different practices in network design and competitive tendering is necessary in Liminka. For example, competitive tendering with several operators, a closer design among different operators and the creation of common operating models would increase cost-effective and developmental activities. The thesis results also focused on the important role of town planning in network building and in the organization of water supply systems. In Liminka, where new construction is mainly focused on the areas of town planning, planning should take into account floods, flood risk areas and the prioritization of storm water management. From the aspect of joint construction, town planning is one of the most significant source of information to network operators and an important economic and operational basis for the networks. Under these circumstances, town planning should act as the main coordinator to bring network operators together in various projects. While the networks of various municipalities and companies are in different phases in construction and renovation, the benefits and disadvantages of the joint construction should be focused on the situations that are currently underway in the area concerned. The main purpose of this thesis was to clarify the development targets in the Liminka municipality, but the results can also be applied to the municipalities in Finland which are approximately the same size despite the fact that practices may vary regionally.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Kauppila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.