University of Oulu

Mitä hyötyä Twitteristä voi olla johtajalle?

Saved in:
Author: Parkkisenniemi, Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091665
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Parkkisenniemi, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Ulkuniemi, Pauliina
Description:
Sosiaalinen media on mahdollistanut johtajille uudenlaisen tavan olla vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Osa johtajista hyödyntää etenkin Twitteriä aktiivisesti. Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään, mitä hyötyjä johtajille Twitterin käytöstä on ja miksi he sitä käyttävät. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää niitä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia, joita johtajilla on Twitteristä. Teoreettinen viitekehys muodostetaan Twitteriin, sosiaalisen mediaan ja johtajien viestintään liittyvien aikaisempien tutkimusten ja aineistojen pohjalta. Viitekehyksen tarkoitus on luoda ymmärrys niistä potentiaalisista asioista, jotka motivoivat johtajia toimimaan aktiivisesti Twitterissä tai jotka toisaalta saattavat olla esteenä johtajan aktiivisuudelle. Tutkimuskysymysten perusteella tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen menetelmä ja tutkimus toteutetaan teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuksessa haastatellaan kolmea johtajaa, jotka aktiivisesti viestivät Twitterissä. Teemahaastatteluiden lisäksi johtajien Twitter-aktiivisuutta tutkitaan haastatteluita edeltävältä ajalta ja heidän Twitter-viesteistään etsitään haastatteluaineiston löydöksiin viittaavia esimerkkejä. Teemahaastatteluiden analyysimenetelmänä oli induktiivinen sisällönanalyysi, jonka avulla aineistosta pystytään havaintojen kautta löytämään merkityksiä. Tutkielman tulosten mukaan johtajat käyttävät Twitteriä ainoastaan työhön liittyvissä asioissa. Twitter mahdollistaa paremman tunnettuuden, esimerkillä johtamisen, tiedon hankinnan ja sidosryhmiin vaikuttamisen. Alkuvaiheessa uhkana johtajalle on epävarmuus siitä, miten Twitteriä voi ja pitää hyödyntää. Myöhemmässä vaiheessa potentiaalinen uhka on ajankäyttö, mikäli Twitteriin käyttää liikaa aikaa eikä siitä koe saavansa panostuksiinsa nähden riittävästi hyötyjä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää yleistettävinä suomalaisille yritysjohtajille. Tutkielma tuo esille useita eri hyödyntämiskeinoja sekä potentiaalisia uhkia, joita yritysten johtajien on hyvä tietää pohtiessaan omaa aktiivisuuttaan Twitterissä. Tämä on myös ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa tutkitaan johtajien henkilökohtaisia kokemuksia Twitteristä ja sen hyödyistä ja haitoista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petteri Parkkisenniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.