University of Oulu

Tuotehallinta STERIS Finn-Aqualla

Saved in:
Author: Huhti, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091667
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Huhti, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Tolonen, Arto
Reviewer: Haapasalo, Harri
Tolonen, Arto
Description:
Tässä tutkimustyössä käytettiin kirjallisuuden teorioita ja empiiristä analyysia kohdeyrityksen tilasta tehdäksemme parannusehdotuksia tulevaisuuden tuotehallintaan. Nykytilan ymmärtäminen (avainhenkilöiden haastattelut ja laajempi kysely ovat suuressa roolissa sekä tutkimustyön tekijän oma rooli yrityksessä) ja teorioiden soveltaminen olivat avainroolissa parannusehdotusten tekemisessä. Kyselyjen suuri vastausprosentti (91%) kertoo asian tärkeydestä kohdeyrityksessä ja siitä, että tuotehallinnan nykytilaan halutaan muutosta. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pohdittiin, mitkä asiat tulee ottaa huomioon hyvässä tuotehallinnassa? Kirjallisuuden perusteella asiaa tutkittiin ja voidaankin todeta, että hyvä tuotehallinta on erittäin laaja ja vaativa asia. Siinä tulee asioita pohtia hyvinkin laajasti alkaen yrityksen visiosta strategian kautta yksittäisiin toimenpiteisiin. Tiivistettynä hyvän tuotehallinnan piirteinä voidaan esittää; yrityksen mission määrittävät avainasiat määriteltynä, tuotehallinnan tavoitteet asetettuna kolmelle ydinalueelle, määritetyt osatuoteportfoliot tuotteen elinkaaren mukaan ja jatkuva avaintavoitteiden seuranta. Kohdeyrityksen tuotehallinnan nykytilaa (tutkimuskysymys 2) analysoitiin laajasti luvussa 3, missä tiivistettiin kohdeyrityksen avainhenkilöstölle tehty kirjallinen kysely. Yleisesti tunnettu SWOT-analyysi toimi tähän työhön erinomaisena työkaluna, jotta saatiin selville kohdeyrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tämän lisäksi analyyseissa on mukana muutamalle tuotepäällikölle tehty kysely ja haastattelu. Yhteenvedoista käy ilmi, että kohdeyrityksellä on monta asiaa hyvällä tasolla; hajautettu riskien hallinta, nykyisistä tuotteista voittoa, hyvin määritellyt asiakassegmentit sekä saatavilla oleva tuotehallinnan aineisto oli pääosin hyvälaatuista. Kehityskohteina löytyy; johtamiskulttuurina tuotehallinnan toiminta on pitkälti kulttuurin ja jopa henkilöiden mukaista, selkeää strategiaa tuotehallinnan johtamiseen ei ole, eikä selkeitä operatiivisia suunnitelmia sekä vajaa mittaristo. Luvussa 4 tehtiin ehdotus kohdeyritykselle tuotehallinnan kehityskohteiksi (tutkimuskysymys 3) tuleville vuosille. Listauksessa käytettiin hyväksi tutkimustyön esille nostamia teorioita sekä analyysin mukaisia kehityskohteita. Kehityskohteista rajattiin tarkoitukselle pois tuotetietojärjestelmät ja tekniset/kaupalliset tuoteportfoliot tämän työn rajaamiseksi. Yleisesti voidaan todeta, että kohdeyrityksen suurimpana kehityskohteena todettiin tuotehallinnan organisointi ja aidot omistajuudet, jotka tulisi tunnistaa johtoryhmätasolla. Kun tuotehallinnan johtaminen olisi selvää, myös tavoiteasetanta ja mittariston rakentaminen helpottuisi ja saattaisi olla koko kohdeyritystä palveleva. Näiden muutosten myötä kohdeyrityksen vision viestiminen koko henkilöstölle helpottuisi. Myös uusien tuotteiden markkinoille tulo voisi olla tehokkaampaa tuotteen elinkaariajattelu huomioiden, kun tuotehallinta tunnistettaisiin kohdeyrityksen yhtenä tärkeimmistä prosesseista. Se kannattaisi!
see all

This research drew from literature and empirical analysis of the current state of the examined company with a view to providing proposals for improving product management. The proposals were thus based on an understanding of the current state (interviews with key personnel as well as broader surveys and the author’s own role in the company) and the application of theories. The high response rate of the surveys (91%) shows that the issue is important to the company and there is a desire to introduce changes in product management. The first research question examined which issues should be considered in good product management. The question was investigated based on literature, and good product management was found to be an extensive and demanding topic. It requires broad-based analysis, starting from the company’s vision, through its strategy to individual measures. As a summary of good product management could be considered the situation when following topics would be implemented in the company; company vision defined and communicated for the organization, key success components are analyzed and recognized, objectives are set and measured for all focus areas and finally all targets are continuously measured. The current state of product management in the company (research question 2) is explored extensively in Chapter 3, which was used to draw up a written questionnaire for the company’s key personnel. The well-known SWOT analysis provided an excellent tool for determining the company’s strengths, weaknesses, opportunities and threats. In addition, the analyses included questionnaires and interviews with several product managers. Based on questionnaires and interviews, it is obvious that company have many product management related topics in good level like risk management, healthy profit levels and attractive customer segments. In addition to this data available was reliable and good level although the volume was not so wide one. But there are plenty of development areas too; the whole product management culture is based on local practices and even individual view of the topic. Secondly, the direction from the top management is missing and naturally supportive measures are missing in this situation too. Chapter 4 contains a proposal on development measures for product management (research question 3) for the coming years. They are based on theories drawn from research as well as development areas identified in the analysis. Production information systems and technical/commercial product portfolios were intentionally excluded to restrict the scope of the research. As a general finding, it emerged that the most important issues in need of improvement were the organization of product management on one hand and genuine ownership on the other hand, which should be determined at the executive management level. Clarifying the leadership of product management would facilitate goal-setting and creating a set of indicators and could benefit the company as a whole. These changes would also help effectively communicate the company’s vision to all personnel. Further, when product management is recognized as one of the key processes, new products could also be launched more efficiently, considering the life cycle approach. This would be highly beneficial.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Huhti, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.