University of Oulu

Bulgarialaisten vanhempien sitoutuminen kolmevuotiaiden lasten suun terveydenhoitoon

Saved in:
Author: Lindholm, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091673
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Lindholm, 2018
Publish Date: 2018-05-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla bulgarialaisten kolmevuotiaiden lasten vanhempien sitoutumista lastensa suun terveydenhoitoon sekä siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla vanhempien suunhoitotottumuksia ja suun hoitoa koskevia uskomuksia. Tuotettua tietoa voi käyttää suunniteltaessa suun terveydenhuollon palveluita Bulgariassa, toisaalta tietoa voi soveltaa myös Suomessa suunniteltaessa hammashoidon palveluita maahanmuuttajille tai pohdittaessa tekijöitä jotka vaikuttavat hoitoon sitoutumiseen. Tutkimusaineisto kerättiin tätä tutkimusta varten muokatulla hoitoon sitoutumisen mittarilla pohjoisessa Bulgariassa sijaitsevasta kaupungista huhtikuussa 2015. Kyselylomake jaettiin kaikille kyseisen kaupungin päivähoidossa olleiden kolmevuotiaiden lasten vanhemmille (n=1055). Vastausprosentti oli 71. Tilastollisessa analyysissa käytettiin Khiin neliötestiä, Mann-Whitneyn U-testiä sekä Kruskall-Wallis-testiä. Bulgarialaiset pienten lasten vanhemmat ovat sitoutuneita lastensa suun omahoitoon. Puolison ja hammaslääkärin tuki edistävät suun omahoitoon sitoutumista. Sitoutumiseen ei vaikuta vastaajien ikä, koulutus tai elämäntilanne Naiset hoitavat suunsa terveyttä paremmin kuin miehet, ja korkeammin koulutetut auttavat lapsiaan hampaiden harjauksessa useammin. Korkeammin koulutetut ovat myös motivoituneempia suun terveydenhuoltoa kohtaan. Bulgarialaisten vanhempien suunhoitotottumukset eivät kuitenkaan täysin vastaa suosituksia. Heille tulisi jakaa tietoa suun sairauksista, ja kannustaa ehkäisemään niitä. Hammashoitolat olisivat luonteva paikka tällaiselle toiminnalle, ja sieltä bulgarialaiset yleensä tietoa tämän tutkimuksen mukaan saivatkin. Koska kaikki lapset eivät käy hammaslääkärissä, tulisi tietoa pitäisi viedä myös sinne, missä vanhemmat lastensa kanssa kulkevat ja oleskelevat. Myös fluorihammastahnojen käyttöä ja niihin liittyvää oikeaa tietoa tulisi korostaa vanhemmille.
see all

The aim of this study was to describe Bulgarian parents’ adherence to their 3-year-old child’s oral health care and factors that are related to adherence. Furthermore, the aim was to describe parents’ habits and beliefs regarding oral health care. The information produced by this study can be used while planning oral health care services in Bulgaria. Additionally, the information can also be used in Finland while planning oral health care services for immigrants, or when considering the facts affecting adherence to treatment. The study was conducted with a modified adherence instrument in a city located in Northern Bulgaria in April 2015. The questionnaire was distributed to all parents of a three-year-olds that took part in municipal day care services (n=1055). The response rate was 71. Statistical relevance was examined by Chi square-test, Mann-Whitney U-test and Kruskall-Wallis-test. Bulgarian parents who have small children adhere well with the oral self-care of their children. The support from the spouse and from the dentist promote adherence. The respondents’ age, education level or sosioeconomic status do not affect adherence. Females are more likely to take bettter care of their own oral health, and those with higher education help their children brush their teeth more regularly. Also, those with higher education are more often motivated to oral self-care. Bulgarian parents’ oral self-care habits do not entirely match recommendations. Parents should have more information regarding oral diseases and their prevention. Dental settings would be the most suitable place achieve this, and according to this study, that is where Bulgarians usually obtain their oral health information. However, not all children visit the dentist. Therefore, oral health care information should also be available in places frequented by parents together with their children. This would include highlighting to parents the appropriate guidelines regarding the use of fluoridated toothpastes.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Lindholm, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.