University of Oulu

Työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävien interventioiden vaikutukset hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Ånäs-Enlund, Anna-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091682
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Ånäs-Enlund, 2018
Publish Date: 2018-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilöstön työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen kehitettyä interventioita ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatioissa edistämään henkilöstön tietoisuutta työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden välisestä yhteydestä. Hoitotyö on moniammatillista yhteistyötä, joten aihetta käsitellään koko hoitohenkilöstön näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin tietokannoissa Medic, CINAHL ja Scopus. Tutkimuskysymyksen ohjaamien hakusanojen avulla tietokannoista löytyi yhteensä 339 artikkelia, joista sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla valikoitui 5 tutkimuskysymykseen vastaavaa vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta. Aineiston analyysi toteutettiin induktiivisen sisällönanalyysin avulla. Työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävien interventioiden vaikutukset moniammatilliseen yhteistyöhön ja työolosuhteisiin olivat seuraavanlaiset: työhyvinvointi edistyi koetun kohentuneen tiimistyön, parantuneen kommunikaation, ryhmän tehokkuuden ja kohentuneiden ammattitaitojen avulla. Yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen kehittäminen edisti myös kokemuksia kohentuneesta työhyvinvoinnista. Interventioiden vaikutus kohentuneeseen tietoisuuteen potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä suhteesta hoitotyössä sekä kommunikaation ja toimintatapojen parantumisen koettiin edistävän potilasturvallisuutta. Hoitohenkilöstön tietoisuutta potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä merkityksestä hoitotyössä on edistettävä koko organisaation tasolla. Koko hoitohenkilöstö ja johto on valmennettava ja otettava mukaan muutokseen. Työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden edistäminen on sidottava koko organisaation tavoitteeksi, yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen kehittämisen avulla. Tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltaisempaa tietoa potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä organisaatiossa. Hoitohenkilöstön kokemusten analysoinnin lisäksi tarvitaan potilaiden kokemusten analysointia ja ilmiöiden seuranta erilaisten tietojärjestelmien avulla, joka luo paremmat edellytykset kehittää konkreettisia räätälöityjä toimia organisaatiossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maria Ånäs-Enlund, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.