University of Oulu

Infrahankkeen rakennuttaminen

Saved in:
Author: Himanen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101696
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Himanen, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan infrahankkeen rakennuttamista. Aihe on hyvin laaja, joten sitä on rajattu tarkemmin. Työssä käydään läpi infrahankkeen eteneminen alusta loppuun saakka. Tämän lisäksi käydään läpi vaihtoehtoinen tapa toteuttaa infrahanke, eli allianssimalli, jota käytetään Suomessakin yhä useammassa infrahankkeessa. Työssä määritellään mitä tarkoittaa infrarakentaminen ja sen tunnuspiirteitä sekä ongelmakohtia. Lisäksi tarkastellaan hankkeissa mukana olevia osapuolia ja niiden tehtäviä hankkeen aikana. Työssä esimerkkihankkeena on käytetty valtatie 4:n parantamista välillä Oulu-Kemi. Esimerkkihankkeesta käydään läpi sen toimijat ja hankkeen taustaa sekä sen tavoitteet. Tämä työ on toteutettu kirjallisuusselvityksenä. Infrahankkeet alkavat tarveselvityksellä, kun huomataan tarve rakentaa uutta tai korjata vanhaa infraa. Tarveselvityksen aikana tehdään päätös hankkeen jatkamisesta. Tarveselvityksen jälkeen ohjelmointivaiheessa tarkennetaan tehtyjä päätöksiä ja laaditaan hankkeelle tavoitteet ja aikataulut. Suunnitteluvaiheessa hankkeelle tehdään toteutussuunnitelmat, joiden perusteella hanke toteutetaan rakentamisvaiheessa. Rakentamisvaiheen jälkeen suoritetaan käyttöönotto, jonka jälkeen alkaa hoito- ja käyttövaihe. Infrahankkeissa toimii mukana useita eri osapuolia, joilla kaikilla on omat tehtävänsä. Näitä ovat omistaja, tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennusmateriaalien toimittajat ja viranomaiset. Osapuolien välinen yhteistyö on tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Osapuolten määrään hankkeessa vaikuttaa hankkeen laajuus, vaativuus ja hankevaihe.
see all

This bachelor’s thesis studies the construction contracting of an infrastructure project. The subject is very wide, so it is more closely defined. The thesis examines an infrastructure project from the beginning to the end. In addition, the thesis includes an alternative way to implement an infrastructure project, an alliance model, which is used increasingly in Finland. The thesis also defines what means an infrastructure construction, its typical features and problem areas. The thesis examines the parties involved in the projects and their tasks during the projects. In this thesis an example project has been the improvement of the highway 4 between Oulu and Kemi. Thesis takes a closer look at the parties of this project and also background as well as the aims of the project. This thesis was done as a literature review. Infrastructure projects begins with a need analysis, when a need to build new infrastructure or fix old infrastructure is noticed. On this point, the decision of continuing the project is made. After the need analysis, the programming phase specifies the decisions which were made earlier. On this phase also, the aims and schedules are made for the project. During the planning stage are made the implementation plans. Based on these, the construction is made on construction phase. After the construction phase, the commissioning takes place. Finally, the project’s management and usage phase begin. There are several parties involved in infrastructure projects, each of which have their own tasks. These includes the owner, subscriber, user, developer, planners, contractors, building material suppliers and authorities. Co-operation between the parties is important for the success of the project. The number of the parties involved in the project is influenced by the extent, complexity and project phase of the project.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Himanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.