University of Oulu

”Piirretään hirviöitä, joilla on kolme päätä ja viisi jalkaa” : perusopetukseen valmistavan opetuksen periaatteet ja opetusmenetelmät

Saved in:
Author: Keränen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101701
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Keränen, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma kuvaa perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusta ohjaavia periaatteita sekä erilaisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja teemoja. Tutkimus on laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä soveltava yhdistelmätutkimus. Tutkimuksessa maahanmuuttajalla viitataan keneen tahansa henkilöön, joka on muuttanut maahan Suomen valtion rajojen ulkopuolelta. Kulttuurienvälisyydellä puolestaan tarkoitetaan eri kulttuurien välillä vallitsevaa tasa-arvoista ja molemminpuoliselle kunnioitukselle perustuvaa vuorovaikutusta. Kulttuurienvälinen kasvatus on yhteiskunnan kehittämisen prosessi, jossa kaikkia kansalaisia, ei ainoastaan vähemmistöjä, kasvatetaan erilaisuuden vaalimiseen ja eri kulttuurien ja kielten arvostamiseen. Tutkimusaineistoa kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi 27 opettajaa eripuolilta Suomea. Tutkimuskyselyssä opettajia pyydettiin valitsemaan kaksi VALO-opetuksen kannalta tärkeintä asiaa, ja vastauksissa korostuivat tunteiden merkitys, kognitiiviset taidot ja opetusmenetelmät. Avoimissa vastauksissa VALO-opettajat kuvailivat opetuksen sosiaalisen puolen merkitystä: vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan 21 opetuksellisesta periaatteesta viisi hyödyllisintä. Hyödyllisimpinä periaatteina pidettiin toistuvia rutiineja, opetuksen eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan, käytännöllistä ja konkreettista opetusta sekä opettajan viestinnän selkeyttä. Teoreettinen opetus ja kieliopin opetus selkeästi irrallisena oppisisältönä eivät olleet yhdenkään vastaajan mielestä hyödyllisimpiä periaatteita. Tutkimuksen perusteella VALO-opetuksen menetelmille on ominaista monipuolisuus, käytännönläheisyys ja oppilaiden osallisuus. Opettajien kuvailemat oppimisympäristöt olivat myös vaihtelevia: oppimista tapahtui etenkin ulkona luonnossa, mutta myös kirjastoissa, kaupungissa, museoissa, sähköisissä ympäristöissä sekä monissa muissa paikoissa. Opetusmateriaalit olivat myös monipuolisia, usein itse tehtyjä tai koottuja. Keskeistä materiaalille on visuaalisuus, selkeys ja yksilöllisyys. Yleisiä teemoja olivat esimerkiksi ihminen, ihmissuhteet, asiointi eri palveluissa ja kulttuurienvälinen kasvatus.
see all

This Master’s Thesis describes the principles, teaching methods, learning environments and themes of the Finnish preparatory basic education for immigrants. Research is performed using mixed method research, which combines qualitative and quantitative methods through an online questionnaire. In this research immigrant can be any person, who has moved from outside the state boarders into Finland. Interculturality means equal and respectful interaction between different cultures. Intercultural education is a process, during which society is developed and all citizens are raised to cherish diversity and value different cultures and languages. Research was conducted using online questionnaire, which was filled by 27 teachers from various parts of Finland. Teachers of preparatory education were asked to choose two things, which they considered most important. According to the teachers the most important things were emotions, cognitive skills and teaching methods. Teachers’ comments in the open questions highlighted the importance of social aspect as well. The teachers were also asked to choose five most beneficial principles from 21 options. According to the teachers the most beneficial principles were routines, individual differentiation, practical and concrete teaching as well as clarity in the teacher’s communication. Theoretical teaching and teaching grammar as a separate content were not chosen by the teachers. The methods in preparatory education for immigrants are versatile, practical and participatory. The learning environments described by the teachers were very diverse: learning occurred especially out in the nature, but also in places such as libraries, cities, museums and electronic environments. Materials were diverse and often self-made, visual, clear and individually designed. Themes were often from everyday life and teachers mentioned themes such as human, relationships, using different services and interculturality.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Keränen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.