University of Oulu

Koululiikuntamuodoista epämieluisin : miten lisätä myönteisiä koululiikuntakokemuksia hiihdosta?

Saved in:
Author: Heiskanen, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101710
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Heiskanen, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Rahikkala, Ari
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi hiihto on useille alakoulun oppilaille epämieluisa koululiikuntamuoto. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan lisätä myönteisiä hiihtokokemuksia koululiikunnassa. Saatuja tietoja voidaan soveltaa myös muiden liikuntalajien opetukseen ja saada koululiikunnassa oppilaille myönteisempiä kokemuksia liikkumisesta. Tutkimus on laadullinen, fenomenologista ja fenomenografista tutkimusotetta yhdistävä tapaustutkimus, jossa on myös määrällinen osuus. Tutkimukseen osallistui 64 viides- ja kuudesluokkalaista tyttöä ja poikaa oululaisesta alakoulusta. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2015. Epämieluisimman lajin selvittämiseksi kerättiin kaikilta oppilailta määrällinen kyselylomakeaineisto, joka käsiteltiin taulukoimalla Excel-tiedostona. Hiihdon epämieluisuuden syiden selvittämiseksi kerättiin haastatteluaineisto yhdeksältä oppilaalta, joille hiihto oli epämieluisin koululiikuntalaji. Samalla selvitettiin, mitkä tekijät ovat tuottaneet mieluisia kokemuksia hiihdosta ja mitä toiveita oppilailla on hiihdonopetuksesta. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Kyselylomakeaineistosta ilmeni, että oppilaille epämieluisin koululiikuntalaji on maastohiihto. Haastatteluaineistosta selvisi, että hiihdon epämieluisuutta aiheuttavat tekijät jakautuivat sisäisiin tekijöihin, joita olivat riittämättömät pätevyydenkokemukset, autonomian puute ja epämiellyttävät fyysiset tuntemukset, sekä ulkoisiin tekijöihin, joita olivat ympäristö, välineet ja olosuhteet, opettaja ja opetussisältö sekä muiden oppilaiden käyttäytyminen. Mieluisia kokemuksia hiihdosta olivat tuottaneet ulkoiset olosuhteet, hiihtotuntien sisältö, sosiaaliset seikat ja suurempi autonomia hiihtotuntien ulkopuolella. Oppilaiden toiveet hiihtotunneista liittyivät opetuksen toteutukseen, tunteisiin ja olosuhteisiin. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaiden riittävään hiihtotekniikan osaamiseen tulisi kiinnittää huomiota ja hiihtoympäristöön sekä hiihtotuntien sisältöön pyrkiä tuomaan vaihtelua. Tutkielman tuloksia voi parhaiten hyödyntää tutkimuskoulussa hiihdonopetuksen kehittämiseen, mutta ne tarjoavat näkökulman hiihdonopetuksen mielekkyyden tarkasteluun myös muissa alakouluissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kristiina Heiskanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.