University of Oulu

Askeleen lähempänä toimivaa inkluusiota : yhteisopettajien spontaani vuorovaikutus inklusiivisen pedagogiikan saavuttamisessa

Saved in:
Author: Kinnunen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101711
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kinnunen, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Viljamaa, Elina
Description:
Erityisopetuksen strategian (2007) jälkeen muutoksien erityisopetuksen järjestelyissä on toivottu vaikuttaneen laaja-alaisesti kouluissamme. Muutoksien tulisi näkyä kouluissamme paitsi tuen tarpeiden uudelleen määrittelyinä, että yhä voimakkaammin näkemyksenä jokaisen oppilaan mahdollisuudesta saada tasa-arvoista opetusta oppilaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvavaa monimuotoisuutta luokkahuoneissa sekä painottaa yhä enemmän ajatusta opettajien pedagogiikan muotoutumisesta inklusiivisempaan suuntaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (POP 2016) painottaa myös ajatusta opettajien yhteistyönmuodoista yhtenä ratkaisuna inkluusion tuomiin haasteisiin koulumaailmassa. Tässä tutkimuksessa inkluusion toteutumiseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen liittyviä mahdollisuuksia on lähdetty tarkastelemaan yhteisopetusta työssään toteuttavien opettajien vuorovaikutuksen tutkimisen kautta. Tutkielman tarkoituksena on tuoda esille, millaista on opettajien vuorovaikutus yhteisopetuksen aikana sekä kuinka vuorovaikutus edistää inkluusiota ja tukee oppilaiden osallisuutta luokassa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu inklusiivisen koulukulttuurin sekä vuorovaikutuksen muotoutumisen tarkastelusta yhteisopetuksen näkökulmista. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja se on toteutettu yhteistyössä yhteisopetusta työssään toteuttavien opettajien kanssa. Empiirinen tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kahta luokanopettajaa sekä observoimalla heidän toimintaansa yhteisopetuksen oppituntien aikana. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opettajien vuorovaikutuksella on selkeä myönteinen vaikutus inkluusion edistämisessä sekä oppilaiden osallisuuden tukemisessa yhteisopetuksen aikana. Tutkimuksessa opettajien välinen avoin ja spontaani vuorovaikutus mahdollisti muun muassa opettajien tehokkaan ja joustavan ajankäytön yhteisopetuksen oppitunneilla mikä puolestaan mahdollisti opetuksen rikastuttamisen opettajien omia vahvuusalueita hyödyntäen. Tutkimustulokset antavat myös osviittaa siitä, miten yhteisopetusta työssään toteuttavat opettajat kuvailevat vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä yhteistyönsä perustana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Kinnunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.