University of Oulu

Sanan tuttuus ja toisto etenevässä sujumattomassa afasiassa

Saved in:
Author: Rieppola, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101712
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Rieppola, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Hautala, Terhi
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten tuttuuden perusteella valitut kuvat sekä kuntoutettavien kuvien toistaminen vaikuttivat afaattisen henkilön nimeämissuoritukseen, sanaston pysyvyyteen ja sanaston mahdolliseen uudelleen oppimiseen. Kuntoutukseen valitut kuvat otettiin tutkimushenkilön kotoa, jonka yhteydessä tutkimushenkilö luokitteli kuvat joko tutuiksi tai vähemmän tutuiksi niiden tärkeyden, visuaalisen yleisyyden sekä käyttömäärän perusteella. Sanaluokiksi valittiin substantiivit ja verbit. Valitut 120 kuvaa jaettiin harjoittelemattomaan ja harjoiteltuun sanastoon, joiden eroavaisuuksia nimeämisessä tarkasteltiin toiston ja tuttuuden kautta. Toistamisella havaittiin positiivinen yhteys tutkimushenkilön suoriutumiseen nimeämisessä. Oikein nimettyjen sanojen määrä lähti kasvuun jo terapiajakson toisella viikolla. Harjoittelemattoman ja harjoitellun sanaston välillä oli eroja tutkittavan nimetessä harjoiteltuja sanoja paremmin. Sanojen tuttuuseroilla ei ollut tilastollista merkitsevyyttä nimeämiseen kummankaan sanaluokan kohdalla. Tulokset olivat kuitenkin suuntaa antavia tutumpien sanojen positiiviseen vaikutukseen, sillä tutkimushenkilö nimesi prosentuaalisesti enemmän oikein tutumpia kuin vähemmän tuttuja sanoja. Toiston havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä tekijä sanaston pysyvyydessä, kun taas tuttuuden merkitys pysyvyyden ennustajana oli heikko. Toistamisen määrä olisi hyvä huomioida kuntoutusjaksoa mietittäessä. Sanojen tuttuusasteen huomioiminen kuvavalinnassa yhdessä toistamisen kanssa voisi hyödyttää kuntoutujaa, mutta sen ylläpitävää hyötyä sekä motivoivuusastetta tulisi tarkastella kriittisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Rieppola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.