University of Oulu

Oppilaiden tulkintoja ujouden ilmenemisestä alakoulussa

Saved in:
Author: Juntunen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101720
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Juntunen, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Lassila, Erkki
Description:
Nyky-yhteiskunnassa oppilaan ujous voi aiheuttaa hämmennystä kasvattajissa. Selittävänä tekijänä pidetään sosiaalisuuden ja ulospäin suuntautuneisuuden arvostamista yhä enenevissä määrin. Onkin aiheellista tutkia, mikä on ujon oppilaan asema nykypäivän koulukontekstissa. Koska aikuisten tekemät tulkinnat ujoudesta eivät ole välttämättä identtisiä lasten kanssa, olen kiinnostunut tutkimaan, miten oppilaat tulkitsevat ujoutta. Ujouden kuvataan tyypillisesti ilmenevän esimerkiksi vähäisenä puhumisena ja sosiaalisten tilanteiden välttelemisenä. Ujouteen liitetyt asiat ovat usein kielteisiä, vaikka ujouteen katsotaan liittyvän hyviäkin puolia. Mielenkiintoani lisäävät myös omat ujouden kokemukseni peruskouluajoilta. Tutkimukseni on metodologisiltaan lähtökohdiltaan laadullista tutkimusta narratiivisella otteella. Tutkimukseni noudattaa lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaatteita, sillä oppilaat ovat tutkimukseni tiedontuottajia. Aineistonkeruutapana toimivat eläytymismenetelmällisin keinoin tuotetut kirjoitelmat ja ryhmäkeskustelu. Tutkimukseeni osallistui kaksi luokkaa kahdelta eri alakoululta Itä-Suomesta. Molemmat luokat olivat yhdysluokkia, joissa oli sekä kolmas- että neljäsluokkalaisia. Aineisto on analysoitu narratiivien analyysilla aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Eläytymismenetelmällä tuotetut kirjoitelmat avasivat mahdollisuuden analysoida ujouden ilmenemisen lisäksi ei-ujoutta. Tämä tarjosi oivallisen mahdollisuuden selvittää, miten oppilaat tulkitsevat ujouden vastakohtaa. Näin ollen tämä tutkimus tuo tutkimuskentälle esiin yhdenlaisen mallin ujouden vastakohdan tulkinnasta. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaat tulkitsivat ujouden ilmenevän vuorovaikutustilanteissa ja toimintatavoissa. Yksi merkittävimmistä tutkimustuloksista oli, että ujon oppilaan toimintaa rajoitti pelko, kun ei-ujon oppilaan toimintaa siivitti rohkeus. Yhteenvetona voi todeta, että oppilaat suhtautuivat kertomuksissaan myönteisesti ujouteen. Tutkimukseni tulokset haastavat pohtimaan sitä, arvostetaanko ja vaaditaanko sosiaalisuutta jo liikaa sekä koulumaailmassa että yhteiskunnassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Juntunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.