University of Oulu

Opettajien kokemuksia siirtymisestä avoimeen oppimisympäristöön

Saved in:
Author: Jurmu, Mia1; Myllykangas, Maarit1; Perälä, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101727
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jurmu ; M. Myllykangas ; H. Perälä, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Laru, Jari
Description:
Tässä tutkielmassa tutkitaan, millaisia kokemuksia opettajilla on siirtymisestä perinteisistä oppimisympäristöistä avoimiin oppimisympäristöihin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tarkoitetaan avoimella oppimisympäristöllä, ja miten arkkitehtuuri ja koulurakentaminen tukevat tällaisessa ympäristössä oppimista. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu oppimisympäristöjen määrittelemisestä, avoimien oppimisympäristöjen rakentamisen taustoista ja opettajan työnkuvan muutoksista. Teorian pohjalta ilmenee, että oppimisympäristön voidaan ajatella kattavan kaikki tilat ja paikat, joissa oppimista voi tapahtua. Tämä tarkoittaa sitä, ettei oppimisympäristö rajaudu pelkästään luokkahuoneeseen ja koulun tilojen sisäpuolelle. Lisäksi oppiminen nähdään nyt paljon laajempana. Lähdekirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että oppimisen ja oppimisympäristöjen uudelleen ajatteleminen on johtanut opetuksen ja koulun uudistamiseen. Perusopetuksen uudistaminen ja koulun kehittäminen ovat tämän päivän muutoshaasteita. Uusien koulujen rakentamisessa on pyritty vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteisiin siten, että opettajilla olisi mahdollisimman joustavat ja muunneltavat ympäristöt opetuksen toteutukselle. Tutkielma on narratiivinen tutkimus, jossa aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla. Aineisto on kerätty haastattelemalla neljää opettajaa. Aineistoa on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja aineisto on purettu Milesin & Hubermanin (1994) aineiston analyysin mukaisesti. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että opettajien kokemukset siirtymisestä avoimeen oppimisympäristöön eivät ole yksistään myönteisiä tai kielteisiä. Oppimisympäristöjen muutos on vaatinut heiltä sopeutumista ja oman opettajuuden kehittämistä. Sopeutumista on auttanut toimiva yhteistyö ja vastuun jakaminen opettajien välillä. Vastuun jakaminen koetaan työn kuormittavuutta helpottavana tekijänä. Avoimet oppimisympäristöt nähdään uuden opetussuunnitelman kannalta innovatiivisina ja monenlaiset opetusmenetelmät mahdollistavina tiloina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mia JurmuMaarit MyllykangasHeidi Perälä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.