University of Oulu

Lasten luovuuden edistäminen esiopetuksessa : pedagogisia menetelmiä lastentarhanopettajien kuvailemina

Saved in:
Author: Liedes, Heli-Hannele1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101731
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-H. Liedes, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:
Tämän pro gradu -tutkimuksen aiheena on Luovuuden edistäminen esiopetuksessa: Pedagogisia menetelmiä lastentarhanopettajien kuvailemina. Luovuus on ollut tutkimuksen kohteena jo antiikin ajoista lähtien, mutta samaan aikaan se on myös ajankohtainen aihe. Luovuutta tarvitaan uusien ideoiden ja ratkaisujen keksimiseen, ja jatkuvasti kehittyvän maailman muutoksiin sopeutumiseen. Luovuus on ihmiselle ominainen piirre, mutta yksilölliset erot luovuudessa voivat vaihdella eri henkilöiden välillä paljonkin. Henkilön luovien taitojen kehittäminen on mahdollista erilaisten kasvatuksellisten menetelmien avulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisten pedagogisten menetelmien avulla lasten luovuutta on mahdollista kehittää esiopetuksessa. Tutkimuksen kohteena ovat esiopetuspätevyyden omaavat lastentarhanopettajat, joilla on työkokemusta esiopettajana toimimisesta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapana on fenomenologia. Fenomenologia keskittyy tutkimaan ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, jolloin tämän tutkimuksen keskiössä ovat lastentarhanopettajien henkilökohtaiset kokemukset lasten luovuuden kehittämisestä esiopetuksessa. Tutkimus toteutettiin sähköisesti kirjallisen haastattelupohjan ja internetissä olleen kyselylomakkeen välityksellä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 lastentarhanopettajaa Oulusta ja Oulun lähikunnista. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä fenomenologista analyysimallia. Tutkimuksen mukaan lasten luovuutta on mahdollista kehittää esiopetuksessa useiden erilaisten pedagogisten menetelmien avulla. Lastentarhanopettajien kokemusten mukaan tärkeimpiä kasvatuksellisia menetelmiä luovuuden kehittämiseen ovat pienryhmätoiminta ja projektityöskentely, lasten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, monipuolisten työtapojen käyttäminen, sekä vuorovaikutuksellisuus aikuisten ja lasten välillä. Tämä tutkimus tarjoaa syventävää tietoa luovuuden aiheesta erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Fenomenologinen tutkimus keskittyy tutkimaan yksittäisten ihmisten kokemuksia, jolloin tutkimuksen tuloksia ei voi suoraan yleistää koskemaan suurempaa joukkoa. Tämä tutkimus tarjoaakin yhden mahdollisen kuvauksen siitä, millaisten pedagogisten menetelmien avulla lasten luovuutta voi esiopetuksessa kehittää. Lastentarhanopettajat ja esiopettajat voivat hyödyntää tutkimuksen tarjoamaa tietoa omassa työssään suunnitellessaan pedagogista toimintaa lasten luovuuden edistämiseen. Myös muut lasten kanssa toimivat henkilöt voivat hyödyntää tutkimuksen tarjoamaa tietoa ja soveltaa sitä omaan toimintaansa lasten kanssa.
see all

The title of this master thesis is: Fostering creativity in the pre-school education: Pedagogical methods described by kindergarten teachers. Creativity is a subject that has been studied since the antiquity, but at the same time it is still a current topic. Creativity is needed when new ideas and solutions are invented, and it is also needed when people need to adapt to a constantly evolving world. Creativity is a feature that is characteristic to humans, but individual differences in creative abilities may vary a lot. Developing someone’s creativity is possible by using different educational methods. The purpose of this study is to find out what kind of pedagogical methods can be used when the aim is to develop children’s creativity in a pre-school setting. The subjects of this study are kindergarten teachers, who have the pre-school teacher’s qualifications, and who have work experience of the pre-school teachers’ job. This study is a qualitative research that uses phenomenological approach. Phenomenology focuses on people’s personal experiences about the investigated phenomenon, which means that this study focuses on kindergarten teachers’ personal experiences about developing children’s creativity in the pre-schools. This study was implemented electrically by using a written interview form and an online questioning form. Ten kindergarten teachers from Oulu and neighboring municipalities participated into this study. The research material was analyzed by using a phenomenological analyzing model. According to this study it is possible to develop children’s creativity in the pre-schools by using several different pedagogical methods. According to kindergarten teacher’s personal experiences the most important educational methods to foster creativity are using small group activities and project working, involving children in planning activities, using versatile working methods, and emphasizing interaction between the adults and the children. This study offers additional information about creativity, especially from the perspective of the early childhood education. Phenomenological research focuses on studying individual experiences, so it is important to remember that these findings can’t be generalized to larger groups. This study offers one possible description about pedagogical methods that can be used to develop children’s creativity in the pre-school settings. Kindergarten teachers and pre-school teachers can use this information in their own work when planning pedagogical activities to foster children’s creativity. Also, other people who work with children can make use of the information this study offers and implement it to their own working methods.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heli-Hannele Liedes, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.