University of Oulu

Tarinoita monimateriaalisesta käsityöstä

Saved in:
Author: Ikäheimo, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101732
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Ikäheimo, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:
Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa käsityö on yksi monimateriaalinen oppiaine, joka perustuu käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan. Tavoitteena on käsityöprosessin toteuttaminen kokonaisena, jolloin oppilas itse suunnittelee, valmistaa ja arvioi oman käsityönsä. Tekstiilityö ja tekninen työ ovat pitkään olleet omia erillisiä oppiaineitaan ja alan toimijat ovat kritisoineet niiden yhdistämistä. Tästä syystä perusteltua on selvittää, millaisia kokemuksia ja käsityksiä luokanopettajilla on käsityön opetussuunnitelmamuutoksesta, käsityöoppiaineesta ja sen opettamisesta. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään opetussuunnitelmaa ja opettajuutta muutoksen näkökulmasta sekä selvitetään käsityön opetussuunnitelman historiaa ja käsityökasvatuksen periaatteita. Tutkimusaineiston muodostaa kerronnallisissa haastatteluissa kerätty aineisto, joka analysoidaan aineistolähtöisesti ja narratiivisesti. Opettajien kertomukset tulkitaan henkilökohtaisiksi tarinoiksi monimateriaalisen käsityön opettamisesta ja tulkintaa syvennetään kirjallisuuteen peilaten. Viiden luokanopettajan kertomukset monimateriaalisesta käsityöstä avaavat monipuolisen näkymän koulukäsityöhön. Tulokset eivät ole laajalti yleistettävissä, mutta kuvaavat ja osaltaan myös rakentavat ilmiötä. Opettajien koulutus- ja työtausta, orientaatio käsityökasvatukseen sekä oma opettajuus kuuluvat kerronnassa. Kokemukset ja käsitykset aiheesta vaihtelevat, ja ne kulminoituvat käsityöprosessin suunnitteluvaiheeseen. Oppilaan omaa suunnittelua rajataan määrittelemällä käytettäviä tekniikoita ja materiaaleja niin, että se koskee lähinnä tuotteen visuaalista ilmettä. Monimateriaalisuus on ymmärretty molempien käsityön lajien materiaaleja ja tekniikoita yhdistävien tuotteiden valmistamiseksi. Käsityötä toteutetaan myös vain toisen käsityön lajin sisällä. Muotoilu, teknologia, teosten valmistaminen ja yhteisöllisyys käsityön opetussuunnitelman tavoitteina vaikuttavat tämän tutkimuksen perusteella olevan opettajille vielä etäisiä. Tutkimus osoittaa, että monimateriaalisen käsityön käytänteet ovat vahvasti kehitteillä haastaen opettajien opetusmenetelmiä, yhteistyötaitoja ja omaa käsityöllistä osaamista.
see all

In the Finnish National Core Curriculum (2014) craft is one multi-material subject based on self-expression, design and technology. The main goal is to learn craft as a holistic process, which means that a pupil plans, executes and evaluates his/her own craft process and the product by him/herself. Textile and technical work have been separate subjects for long and combining them as one has been criticized. For this reason it is justified to find out teachers’ experiences and understanding of the changes in the curriculum and in the subject as well as the implementation of them. The theoretical framework of this research consists of the concepts of curriculum and teaching from the viewpoint of change. It also examines the history of craft in Finnish basic education and the basic ideas of it. The research material was collected in narrative interviews. In the inductive and narrative analysis teachers’ narratives were interpreted as personal stories of teaching multi-material craft and deepened with literature. The stories of five elementary school teachers open up a versatile sight of craft education in elementary school. The results are not to be widely generalized, but they describe and participate in building the phenomenon. Teacher’s educational and work history, orientation on school craft and the core ideas of being a teacher are audible in the stories. Teachers’ experiences and understanding on the matter varies, but the culmination point is designing. The pupil’s own design is limited by defining the techniques and materials used so that it relates primarily to the visual appearance of the product. Multi-materiality had been interpreted as combining both textile and technical work in one product, but craft processes were executed within just one subject as well. The curricular goals of design as problem-solving, technology, craft products as artwork and collaborative work seem to remain somewhat distant to teachers so far. The research shows that the practices of multi-material craft are strongly evolving and it challenges teachers’ teaching methods, cooperative skills and their own competence as craft teachers.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Ikäheimo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.