University of Oulu

Teacher students’ perceptions of global citizenship and its role in education

Saved in:
Author: Rantakokko, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101734
Language: English
Published: Oulu : A. Rantakokko, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Räsänen, Rauni
Description:
Global citizenship is a complex concept that has been understood in multiple different ways by both researchers and educators. As the world is becoming increasingly globalised, notions of global citizenship have been included in many curricula around the world lately. In 2016, global citizenship was also added to the Finnish national core curriculum: however, its meaning was not defined. This thesis discusses the present and future role of global citizenship education in Finnish schools by studying how teacher students perceive global citizenship education. It also introduces the students’ ideas for implementing global citizenship education in their future work as teachers. This qualitative study is based on social constructivism, as it focuses on subjective meanings developed by individuals. It also includes some features of phenomenography, studying how people experience the world. The data was collected with a mostly open-ended questionnaire that was sent to all teacher students in the University of Oulu in January 2017, with 34 responses. The data analysis was conducted through an inductive process, where the data was coded and the themes emerged from the data. The results are discussed in the categories of understandings of global citizenship, ideas of skills and contents linked to global citizenship education, and thoughts on implementing global citizenship education in school. Overall, the future of global citizenship education in Finland seems to be rather bright, as many participants were interested in implementing global citizenship education and saw it as an important part of education. They also shared plenty of creative and active ideas for including global citizenship education in the classroom on a daily basis, highlighting it as a natural part of teaching and not just separate activities. Many participants described global citizenship as a worldview that had personal relevance to them. However, the data included a wide range of conceptions: some participants understood global citizenship education as a marginal part of education linked with meeting foreigners. As a social constructivist study focusing on subjective meanings, the aim of this thesis is not to produce results that could be generalised to all teacher students or all Finnish educators. However, this thesis can provide some insights into understanding different views of global citizenship, paramount for the future of global citizenship education. The results could be useful for developing curricula and daily practices of schools.
see all

Maailmankansalaisuus on monimutkainen käsite, jonka eri tutkijat ja kasvattajat ovat määritelleet monin tavoin eri konteksteissa ja tutkimussuunnissa. Viime vuosina maailmankansalaisuuteen liittyviä ajatuksia on sisällytetty moniin opetussuunnitelmiin ympäri maailmaa. Myös Suomessa maailmankansalaisuuteen kasvattaminen lisättiin vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Maailmankansalaisuuden käsitettä ei kuitenkaan määritellä opetussuunnitelmassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lähestyä maailmankansalaisuuteen kasvattamisen nykyistä ja tulevaa tilannetta suomalaisissa kouluissa tutkimalla luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä maailmankansalaisuuskasvatuksesta. Tavoitteena on myös kerätä opiskelijoiden ideoita maailmankansalaiseksi kasvattamisen toteuttamiseen heidän tulevassa työssään kasvattajina. Tämä kvalitatiivinen tutkimus perustuu sosiaaliseen konstruktivismiin, sillä se keskittyy yksilöiden subjektiivisiin käsityksiin. Lisäksi tutkimus sisältää piirteitä fenomenografisesta tutkimusotteesta, tutkien sitä, miten ihmiset kokevat maailman. Tutkimusaineisto kerättiin avoimen kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin Oulun yliopiston kaikille luokanopettajaopiskelijoille tammikuussa 2017. 34 opiskelijaa osallistui tutkimukseen. Tutkimusaineiston analyysi perustui aineistolähtöiseen prosessiin, jossa aineisto koodattiin ja teemat nousivat aineistosta. Tutkimuksen tulokset esitellään seuraavissa osissa: ymmärrykset maailmankansalaisuudesta, käsitykset maailmankansalaisuuskasvatukseen liitetyistä taidoista ja sisällöistä ja ajatukset maailmankansalaisuuskasvatuksen toteuttamisesta koulussa. Kaiken kaikkiaan maailmankansalaisuuskasvatuksen tulevaisuus Suomessa vaikuttaa varsin toiveikkaalta: monet osallistujista olivat kiinnostuneita maailmankansalaisuuskasvatuksen toteuttamisesta ja näkivät sen tärkeänä osana kasvatusta. Lisäksi monet jakoivat paljon luovia ja käytännönläheisiä ideoita maailmankansalaisuuskasvatuksen toteuttamiseksi koulun arjessa, korostaen sen merkitystä luonnollisena osana opetusta ja koulun toimintaa. Moni osallistujista kuvaili maailmankansalaisuutta itselleen merkityksellisenä maailmankatsomuksena. Aineisto sisälsi kuitenkin hyvin monenlaisia käsityksiä: osa osallistujista määritteli maailmankansalaisuuskasvatuksen marginaaliseksi osaksi kasvatusta ja liitti sen etenkin ulkomaalaisten kohtaamiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa tuloksia, joita voitaisiin yleistää, vaan tutkimus keskittyy yksilöiden henkilökohtaisiin käsityksiin. Tämä tutkimus pyrkii kuitenkin tarjoamaan näkökulmia erilaisiin käsityksiin maailmankansalaisuudesta sekä sen tulevaisuudesta koulussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Rantakokko, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.