University of Oulu

”Varmasti hyödyntäisin toiminnallista oppimista enemmän, jos opettaisin toisen opettajan kanssa” : luokanopettajien käsityksiä teknologiakasvatuksen yhteisopetuksesta

Saved in:
Author: Hyykoski, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101739
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hyykoski, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Elämme teknologian ympäröiminä, joten teknologia on läsnä lapsien elämässä heidän syntymästään saakka. Teknologia on lapsille tavanomainen asia, mutta lapsien tulisi oppia ymmärtämään myös teknologian syvempi olemus ja sen vaikutusvalta. Teknologiakasvatuksen myötä lapset ymmärtävät teknologian vaikuttavuuden globaalisella tasolla, sekä ymmärtävät voivansa vaikuttaa kuluttajina teknologian kehitykseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on teknologiakasvatuksesta ja sen integroinnin mahdollisuuksista omaan opetukseensa. Lisäksi tutkielmassa syvennytään myös tutkimaan, voisiko yhteisopetus olla eduksi teknologiakasvatukselle, teknologian oppimisen kannalta. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan teknologiakasvatuksen sisältymistä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja sen integroitumista perusopetukseen, sekä teknologiakasvatuksen ongelmanratkaisua ja mielekästä oppimista. Lisäksi tarkastelun kohteena on yhteisopetus, sen muodot, haasteet ja edut. Tämän laadullisen tutkimuksen suuntaus on fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 luokanopettajaa, joista viisi toimii yhteisopettajana ja viisi opettaa yksin. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilta loka- ja marraskuussa 2017. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Tutkimustulosten mukaan opettajat kokivat, että teknologiakasvatuksen tavoitteena on auttaa ja valmistaa oppilaita saamaan välineitä elämässä selviämiseen ja toimimiseen. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, että miten ja miksi teknologia vaikuttaa heidän elämäänsä. Opettajat kuvailivat integroineensa teknologiakasvatusta opetukseensa laitteiden avulla. Teknologiakasvatusta oli integroitu myös matematiikkaan, käsitöihin ja ympäristöoppiin. Opettajat kokivat yhteisopetuksen tukevan teknologiakasvatusta, sillä useampi opettaja mahdollistaa esimerkiksi toiminnallisten oppimismenetelmien käytön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Hyykoski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.