University of Oulu

Phenomenological study on student teachers’ volunteer experiences at a refugee center

Saved in:
Author: Häärä, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101740
Language: English
Published: Oulu : M. Häärä, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Description:
This thesis is an exploration into student teachers’ volunteer experiences at a refugee reception center in Finland, focusing specifically on what motivated student teachers’ to volunteer their time and energy and what types of challenges they faced along the way. The various effects that volunteer work had on participants is also discussed. Theoretical constructs related to volunteer motivation and intention along with a brief look into critical pedagogy and teachers as societal actors has been utilized. Volunteer motivation theory is extensive and this thesis explores concepts related to intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation is fueled by activities that are inherently enjoyable and satisfying to an individual, with motivation coming from a “deep” place. In contrast, extrinsic motivation is fueled by external influences such as rewards, merits or other incentives. The role of altruism and the ego are also explored along with a brief exploration of students teachers as volunteers using critical pedagogy as a theoretical construct. Five participants from varying backgrounds were chosen as interview subjects, and in-depth semi-structured interviews were conducted. Phenomenology was used as the appropriate tool for data analysis and has also been explored. Phenomenology is a branch of philosophy which focuses on exploring lived human experiences, making it the ideal methodology for this research. A detailed phenomenological method was designed and executed for the purpose of this study. Final findings focused on five themes that emerged from the data that were used to explore both the theoretical constructs as well as the research question. Final themes included: social connections and community, mutualism and feeling appreciated, moral and professional ideology, personal and professional learning and challenges. Findings from this study provide an in-depth look into student teacher volunteer experiences and this data is relevant for numerous reasons. Primarily, understanding what motivated student teachers to volunteer can provide information related to the types of values and ideas held by students. This information can provide information concerning what types of professionals they will become. Additionally, exploring what kind of effect volunteer work had on participants can provide valuable information concerning the effects that specific field experiences can have on student teachers attitudes and opinions concerning societal issues. Findings from this study indicated that student teachers’ experienced a change in both knowledge and ideology along with a shift in the type of professional work they wished to pursue. Student teachers reported a significant increase in interest in work related to minorities, humanitarian work as well as work at non-governmental organizations. This research can therefore potentially be utilized when designing and executing both volunteer programs as well as teacher training programs. The findings from this study can be developed and expanded on for future research into teachers as volunteers or for examining the effects that volunteering can have on student teachers’ attitudes, values and ideas. The challenges faced by the student teachers in this study can be used when designing and executing future volunteer programs for students as well. Volunteer motivation was found to be multifaceted in nature, with different individuals pursuing different goals for varying reasons, with some similarities in motivations including: values, ideology, professional goals and social aspects.
see all

Tämä pro gradu -tutkielma on fenomenologinen tutkimus opettajaopiskelijoiden vapaaehtoistyökokemuksista turvapaikanhakijanuorten kanssa Suomessa. Tutkimus käsittelee erityisesti opettajaopiskelijoiden motivaatiota vapaaehtoistyön tekemiseen sekä työnsä aikana kohtaamiaan haasteita. Tutkimuksessa myös pohditaan ja analysoidaan vapaaehtoistyön merkitystä opettajaopiskelijoille. Teoreettinen kehys liittyy vapaaehtoistyömotivaatioon sekä lyhyesti myös kriittiseen pedagogiikkaan, joka tutkii opettajia yhteiskunnallisina toimijoina. Tässä tutkimuksessa on käytetty luontaisen ja ulkoisen motivaation käsitteitä. Luontaista motivaatiota (intrinsic motivation) herättävät toiminnot, jotka ovat luonnostaan yksilölle nautinnollisia ja tyydyttäviä. Luontaisen motivaation vastakohtana, ulkoista motivaatiota (extrinsic motivation), tukevat ulkoiset vaikutukset kuten palkinnot, ansiot, maine tai muut kannustimet. Altruismia sekä egon roolia tutkitaan myös motivaation yhteydessä. Opettajia vapaaehtoistyöntekijöinä on myös tutkittu kriittisen pedagogiikan kannalta, katsomalla miten vapaaehtoistyö voi vaikuttaa opettajaopiskelijoiden asenteisiin ja ajatuksiin yhteiskunnallisia ongelmia kohtaan. Tutkimuksen aikana suoritettiin viisi puolistrukturoitua haastattelua, jotka pyrkivät syventymään opiskelijoiden kokemuksiin vapaaehtoistyöntekijöinä. Fenomenologia on osa filosofian tutkimusalaa joka tutkii ihmisiä, ilmiöitä, kokemuksia sekä niiden merkityksiä ja on siksi ideaali metodologia tähän tutkimukseen. Tulokset data-analyysistä keskittyivät viiden pääteeman ympärille, joita tutkittiin teoreettisen kehyksen ja tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Pääteemoina toimivat: sosiaaliset yhteydet ja yhteisö, vastavuoroisuus ja arvostuksen tunne, henkilökohtainen ja ammatillinen oppiminen, moraalinen ja ammatillinen ideologia sekä haasteet. Aineisto analysoitiin fenomenologisen aineistoanalyysin periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksen tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa opettajaopiskelijoiden kokemuksista vapaaehtoistyötä tekeville järjestöille sekä opettajankoulutukselle. Ymmärrys vapaaehtoistyön motiiveista kertoo myös opettajaopiskelijoiden arvoista, ja voi antaa viitteitä siitä, millaisia kasvatusalan ammattilaisia heistä kehittyy. Tulokset kertovat myös miten vapaaehtoistyökokemukset vaikuttivat opettajaopiskelijoihin. Opettajaopiskelijat raportoivat miten kokemukset vaikuttivat heidän ammatillisiin pyrkimyksiin ja miten kiinnostus työhön, joka keskittyy etnisiin vähemmistöihin, kansalaisjärjestöihin sekä humanitaariseen työhön lisääntyi merkittävästi. Näitä tuloksia voi hyödyntää opettajankoulutuksen kehittämisessä, kun tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka ovat tietoisia sosiaalisista ongelmista, kuten syrjinnästä ja sosiaalisista epäoikeudenmukaisuuksista sekä aktiivisesti pyrkivät ennaltaehkäisemään näitä ongelmia. Tulokset kertovat myös haasteista, joita opettaja-opiskelijat kohtasivat ja tätä tietoa voi mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa vapaaehtoistyön suunnittelussa. Vapaaehtoismotivaation löydettiin olevan moninaista, ja yksilöt pyrkivät eri tavoitteisiin eri syistä, mutta siitä huolimatta tuloksista löytyi samankaltaisia tekijöitä, kuten arvot, ideologia, ammatilliset tavoitteet ja sosiaaliset näkökohdat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Häärä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.