University of Oulu

”Että sää opit niinkö aattelemaan, että me ollaan osa luontoa ja luonto on osa meitä” : lastentarhanopettajien näkemyksiä luontokasvatuksesta

Saved in:
Author: Tiikkainen, Jonna1; Vanhanen, Marimilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101741
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tiikkainen; M. Vanhanen, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Uitto, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradussa tutkitaan lastentarhanopettajien näkemyksiä luontokasvatuksesta. Aihetta on tutkittu hyvin vähän. Lastentarhanopettajien näkemysten tutkiminen on kuitenkin tärkeää, sillä heillä on pedagogiikan ammattilaisina suuri rooli lasten tukemisessa luontoa kunnioittaviksi yksilöiksi. Kasvatus on voima, jolla voidaan muuttaa ihmisten asenteita. Asenteiden muuttuminen olisi ensiarvoisen tärkeää, sillä se voi olla merkittävä ratkaisu vallitseviin ympäristöongelmiin sekä ilmastonmuutokseen.

Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentui empiirisestä aineistosta nousseiden näkemysten pohjalta. Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään ympäristökasvatuksen, kestävän kehityksen kasvatuksen sekä luontokasvatuksen käsitteitä. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja siinä hyödynnetään aineiston analysoinnin tukena aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimusaineisto on hankittu teemahaastatteluilla kahdesta päiväkodista, joista toinen on yksityinen luontopainotteinen päiväkoti ja toinen kunnallinen päiväkoti ilman erityistä toiminta-ajatusta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, millaisena lastentarhanopettajat näkevät luontokasvatuksen merkityksen lapselle ja kaikelle elämälle koko maapallolla sekä, millaisia näkemyksiä lastentarhanopettajilla on luontokasvatuksen pedagogisista lähtökohdista.

Tutkimuksen keskeiseksi tulokseksi voidaan todeta, että lastentarhanopettajille luontokasvatus näyttäytyi merkityksellisenä osana pedagogiikkaa ja se painottui tavallisen arjen ympärille. Luonto nähtiin tärkeänä kehitys- ja kasvuympäristönä, johon luodaan suhde jo varhaislapsuudessa. Luontokasvatuksen merkitys näkyi sille asetettujen tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan vaikutusten kautta. Luontokasvatukseen liittyvät arvot olivat yhteydessä sekä luontokasvatuksen merkitykseen että näkemykseen luontokasvatuksen pedagogisista lähtökohdista. Näkemys luontokasvatuksen pedagogisista lähtökohdista oli laaja-alainen ja niissä painottuivat asiantuntijuuden yhteys pedagogiikkaan, toimintatavat sekä näkemys luonnosta monipuolisena toimintaympäristönä. Tutkimuksemme antaa viitteitä siitä, että varhaiskasvatuksen kentällä ei ole selkeää yhtenäistä käsitettä ja ymmärrystä luontoon liittyvästä kasvatuksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Tiikkainen; Marimilla Vanhanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.