University of Oulu

”Niin kuin kantaa itsessään sitä vaiteliasta outoa, jolle ei ole nimeä” : nomadiset ruumissubjektit Riikka Pulkkisen romaanissa Vieras

Saved in:
Author: Lampela, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101748
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Lampela, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Työlahti, Nina
Reviewer: Työlahti, Nina
Rahikkala, Salla
Description:
Pro gradu -tutkielmani kohdeteos on Riikka Pulkkisen vuonna 2012 ilmestynyt romaani Vieras. Teos liikkuu ajallisesti ja paikallisesti monella eri tasolla ja keskittyy päähenkilön Marian eri elämänvaiheisiin. Vieraassa käsitellään monenlaisia aiheita, muun muassa nautintoja, tanssia, matkustamista, etnistä toiseutta, anoreksiaa ja uskontoa. Tämän takia teoksesta nousee esiin myös hyvin moninaisia teemoja. Teoksessa vahvimmin esillä ovat kuitenkin mielestäni ruumiillisuuden ja nomadisen liikkeen kuvaukset, ja tutkielmani avainkäsite onkin nomadinen ruumissubjekti. Keskityn siis työssäni analysoimaan nomadisen ruumissubjektiuden rakentumista ja kuvaamista Vieraassa. Tutkielmani loppupuolella pohdin myös, mitä nomadisuuden kuvataan aiheuttavan ruumissubjekteille. Hypoteesinani on, että koska subjektit kuvataan peruuttamattomasti ruumiillistuneina ja nomadisina, heitä leimaa tietty vierauden tuntu. Tutkielmani analyysiosio jakautuu kahteen pääosioon: ruumiillisuuden kuvauksen analysointiin sekä nomadisuuden kuvauksen analysointiin. Ensimmäisessä analyysiluvussa keskityn erittelemään ruumiillisuutta ja sitä, kuinka Vieraan henkilöt ja erityisesti Maria kuvataan heidän ruumiidensa kautta. Kyseisessä luvussa käytän analyysini tukena fenomenologiaa ja erityisesti Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiaa sekä hänen käsityksiään siitä, kuinka subjekti elää ja kokee maailman ja muut ruumissubjektit ennen kaikkea ruumiinsa kautta. Erittelen luvussa muun muassa ikään kuin vastakohtina Marian nautintojen sekä hänen anoreksiansa kuvausta, ruumissubjektien keskinäistä vuorovaikutusta sekä ruumiin ja mielen rajojen kuvailua ja problematisointia. Toisessa analyysiluvussa puolestaan keskityn nomadisuuteen ja siihen, kuinka teos kuvaa ruumissubjektien olevan jatkuvassa liikkeessä. Erittelen nomadisuutta sen tuoman lohdun ja turvan, mutta myös sen aiheuttaman juurettomuuden tunteen kannalta. Pohdin nomadisuutta myös konkreettisten liikkeiden, kuten tanssin ja matkustamisen kautta, mutta myös ajattelun nomadisuuden, esimerkiksi oman moneutensa ymmärtämisen avulla. Kyseisessä luvussa käytän apunani erityisesti Rosi Braidottin teoretisointia nomadisuudesta ja siitä, kuinka subjektit ovat jatkuvassa liikkeessä niin ruumiidensa kuin mieliensäkin tasolla. Teoksen henkilöiden ruumiillisuutta ja nomadisuutta kuvataan teoksessa siis hyvin monitasoisesti. Johtopäätöksenäni on, että jo teoksen nimen tasolla kuvattu vieraus tuntuu aiheutuvan nimenomaan jokaisen subjektin olemukseen peruuttamattomasti kuuluvista ruumiillisuudesta ja nomadisuudesta. Vieraus syntyy ruumiin tasolla siitä, että niin oma ruumis, ympäröivä maailma kuin muut ruumissubjektitkin pysyvät subjektille aina jossain määrin tuntemattomina, sillä kaikkia näitä suhteita määrittää samaistumisen ja yhdessä toimimisen lisäksi myös ero. Nomadisuuden kautta vierauden tuntua syntyy jatkuvasta liikkeestä ja muutoksesta. Subjekti ei voi koskaan tuntea itseään perin pohjin, sillä subjektin minuus on jatkuvassa muutoksen tilassa ja säilyy näin aina vieraana myös itselleen.”
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Lampela, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.