University of Oulu

Kiusaamisen jälkiseuraukset : entisten kiusattujen kokemuksia kiusaamisen pitkäaikaisista vaikutuksista

Saved in:
Author: Knuutinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101751
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Knuutinen, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Tässä tutkielmassa tutkin kiusaamisen kiusatulle tuottamia jälkiseurauksia. Tutkielma rakentuu yhden tutkimuskysymyksen ympärille: ”Millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia kiusaamisella voidaan katsoa olevan entisten kiusattujen kertomusten perusteella?″. Tutkimuskysymys pyrkii koostamaan entisiltä kiusatuilta kerätyistä kertomuksista kuvan kiusaamisen yleisimmistä pitkäaikaisista vaikutuksista, eli jälkiseurauksista. Tutkielman tavoitteena on saada enemmän huomiota kiusaamisen pitkäaikaisille vaikutuksille ja painottaa kiusaamiseen puuttumisen keinojen kehittämistarvetta. Tutkielmani lähestymismenetelmänä toimii monimenetelmäinen tapaustutkimus, eli se hyödyntää sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä tapaustutkimuksessa. Aineiston analysointimenetelmänä käytän sisällönanalyysia, jonka tavoitteena on muodostaa kertomuksista jälkiseurauksia kuvaavia luokkia. Tutkimusaineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla entisiltä kiusatuilta. Kysely tuotti yhteensä 33 vastausta, joista 25 olivat tutkimuksen kannalta käyttökelpoisia. Tutkielma on tyypiltään teoriasidonnainen, eli analysointi on toteutettu verraten taustateorian tarjoamaa tietoa aineistoon. Teoreettinen viitekehys koostuu kiusaamista ilmiönä, kiusaamisen vaikutuksia ja pitkäaikaisvaikutuksia tutkivista aiemmista tutkimuksista. Teoreettisesta viitekehyksestä kiusaamisen jälkiseurauksiksi nousevat esille sosiaaliset ongelmat, kiusaamisen herättämät tunteet, vaikutukset minäkuvaan, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja vaikutukset motivaatioon. Jälkiseuraukset ovat pääasiassa negatiivisia, mutta myös voimaantuminen mainitaan eräänä kiusaamisen jälkiseurauksena. Tämän tutkielman tulosten perusteella kiusaamisen voidaan todeta vaikuttavan kiusattuun joko positiivisesti, negatiivisesti tai vaikutusta ei ole ollenkaan. Kiusaamisen positiiviset jälkiseuraukset perustuvat kiusatun kokemukseen voimaantumisentunteesta. Kiusaamisen negatiivisiin jälkiseurauksiin lukeutuvat masentuneisuus, ahdistuneisuus, sosiaaliset ongelmat, itsetunto-ongelmat ja kiusatun muuttuminen kiusaajaksi lisääntyneen aggressiivisuuden johdosta. Koska kyseessä on tapaustutkimus, tulokset eivät ole laajasti yleistettävissä. Tulokset kuitenkin vahvistavat aiempien tutkimusten saamia tuloksia samasta aiheesta, jonka lisäksi aiempi tutkimus vahvistaa tämän tutkielman tuloksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Knuutinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.