University of Oulu

”Yhteinen pedagoginen lanka pitää olla sekä kunnioittava luottamus kaikkiin toimijoihin” : luokanopettajien kokemuksia avoimissa oppimisympäristöissä työskentelemisestä

Saved in:
Author: Haapakoski, Ella1; Moilanen, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101757
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Haapakoski; H. Moilanen, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malmberg, Jonna
Reviewer: Malmberg, Jonna
Kontturi, Heikki
Description:

Tiivistelmä

Suomalaisten oppilaitosten uudis- ja korjausrakentamishankkeissa yleistyneet avoimet oppimisympäristöt ovat tilaratkaisuiltaan muunneltavia ja joustavia opetustiloja, joissa pyritään muun muassa yhteistoiminnallisuutta ja oppilaiden itseohjautuvuutta tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää luokanopettajien kokemuksia avoimissa oppimisympäristöissä työskentelemisestä. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen. Tutkimuksessa selvitettiin, kokivatko luokanopettajat avoimen oppimisympäristön tukevan oppilaiden oppimista. Lisäksi pyrittiin selvittämään, vaikuttiko tämä näkemys luokanopettajien kokemuksiin siitä, miten avoin oppimisympäristö vaikuttaa työn suunnitteluun, millaisia mahdollisuuksia ja kehittämisen tarpeita avoimissa oppimisympäristöissä nähtiin sekä millainen merkitys tuella, ohjauksella ja koulutuksella oli avoimissa oppimisympäristöissä työskentelyssä.

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten pohjalta avoimiin oppimisympäristöihin liittyviä tekijöitä niin oppimisen kuin siellä työskentelemisen kannalta. Teoreettisessa osiossa avataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvaillun oppimiskäsityksen teoreettista ja historiallista taustaa sekä siihen liittyvät itseohjautuvuuden ja oppimisen itsesäätelyn käsitteet. Lisäksi määritellään oppimisympäristön käsite ja vertaillaan avointa ja suljettua oppimisympäristöä. Avoimessa oppimisympäristössä työskentelyyn liittyen käsitellään yhteisopetusta ja koulun toimintakulttuuria.

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla verkkokyselylomakkeella, joka lähetettiin viiden avoimia oppimisympäristöjä sisältävän pohjois-pohjanmaalaisen alakoulun luokanopettajille. Kyselyyn vastasi 16 luokanopettajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia mukaillen.

Luokanopettajista yhdeksän koki avoimen oppimisympäristön tukevan oppilaiden oppimista, kuusi koki sen tukevan oppimista osittain ja yksi koki, että se ei tue oppimista. Tutkimuksen tulosten mukaan luokanopettajat näkivät avoimessa oppimisympäristössä sekä mahdollisuuksia että kehittämisen tarpeita riippumatta siitä, kokivatko he avoimen oppimisympäristön tukevan oppilaiden oppimista. Luokanopettajat näkivät avoimen oppimisympäristön tukevan monipuolisten opetus- ja työskentelymenetelmien hyödyntämistä, yhteisopettajuutta sekä oppilaiden itseohjautuvuuden ja oppimisen itsesäätelytaitojen harjoittelemista. Suurimmat haasteet liittyivät melun kielteisiin vaikutuksiin, liian vähäiseen yhteissuunnitteluaikaan sekä oppilaiden puutteellisiin itsesäätelytaitoihin. Lisäksi puolet luokanopettajista koki saaneensa liian vähän tukea, ohjausta tai koulutusta avoimessa oppimisympäristössä työskentelyyn.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Haapakoski; Heta Moilanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.