University of Oulu

Formatiivinen arviointi koululiikunnassa

Saved in:
Author: Vänttilä, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101761
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vänttilä, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tavoitteena oli käsitellä arviointia ja pääpaino oli formatiivisen arvioinnin käsittelyssä. Tämän tutkielman tarkoitus oli vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tutkielmassa oli, miten vallitseva oppimiskäsitys vaikuttaa arviointiin. Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millaista on formatiivinen arviointi. Kolmantena kysymyksenä oli, mikä on itsearvioinnin merkitys formatiivisessa arvioinnissa ja neljäntenä kysymyksenä oli, miten formatiivista arviointia toteutetaan koululiikunnassa. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat formatiivista arviointia ja loivat tarpeen tehdä tämän kaltaisen tutkielman. Tutkielma osoitti, että formatiivinen arviointi johtuu selkeästi tällä hetkellä vallitsevasta oppimiskäsityksestä ja siitä mihin oppilaita halutaan ohjata. Oppilaista pyritään tekemään itseohjautuvia ja löytämään jokaisen oppilaan potentiaali positiivisen ja kannustavan palautteen avulla. Joidenkin tutkimusten mukaan nähtiin enemmän hyötyä oppilaalle formatiivisesta arvioinnista opintojen aikana kuin pelkästään summatiivisesta arvioinnista opintojaksojen päätteeksi. Liikunnan osalta tämä näkyi siinä, että erilaiset testit eivät ole palvelleet oppilaita pitämään huolta omasta fyysisestä kunnostaan, niin kuin on ollut tarkoitus vaan oppilaiden fyysisen kunnon taso on mennyt huonompaan suuntaan erilaisten syiden takia. Esimerkiksi myönteisten tunteiden kokeminen liikuntatunneilla on jäänyt kokematta epäonnistuneiden testien myötä. Tutkielma osoittaa, että koululiikunnassa panostetaan myönteisen liikuntakokemuksen saamiseen ja pyritään tekemään liikunnasta oppilaille osa joka päiväistä elämää. Koulumaailma uudistuu uuden opetussuunnitelman mukaisiin toimintatapoihin vähitellen. Oppilailla ja opettajilla on paljon opittavaa, jotta arviointi toimii niin kuin on ajateltu sen toimivan. Formatiiviseen arviointiin sisältyvän itsearvioinnin jatkuva tekeminen pitäisi auttaa oppilaita oman minäkäsityksen ja itsetunnon vahvistumisessa. Vahva minäkäsitys ja itsetuntemus auttavat oppilasta oppimaan tehokkaasti. Koululiikunnan tavoitteiden ja erityisyyden vuoksi arviointi näyttäytyi erityisen tärkeässä roolissa liikuntatunneilla. Opettajan työstä tuli entistä vuorovaikutteisempaa, koska arviointi pakottaa olemaan vuorovaikutuksessa oppilaisiin jatkuvasti. Kaikki tutkimukset eivät pitäneet formatiivista arviointia hyvänä oppilaille. Opettajien lisääntynyt työmäärä koettiin myös huonona asiana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Vänttilä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.