University of Oulu

Muisteltu menestys ja piiloteltu pelko : muistelmatutkimus saksalaislentäjien taistelukokemuksista itärintamalla vuosina 1941–1945

Saved in:
Author: Rissanen, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101770
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rissanen, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Reviewer: Alenius, Kari
Hokkanen, Markku
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma selvittää mitä saksalaislentäjät kirjoittavat muistelmiinsa taistelukokemuksistaan itärintamalla toisen maailmansodan ajalta. Tutkielmassa tarkastellaan kymmentä saksalaislentäjän muistelmaa. Muistelmat kirjoittaneet lentäjät jakaantuvat kolmeen eri lentäjäryhmään niin, että viisi heistä toimi sodan aikana hävittäjälentäjänä, kolme maataistelulentäjänä ja kaksi pommituslentäjänä. Työn aineistona ovat heidän sodan jälkeen kirjoittamansa muistelmat, joista havaitsin ja tulkitsin taisteluihin liittyviä osioita. Tutkielman tarkoitus on selvittää mitä saksalaislentäjät kirjoittavat muistelmissaan itärintaman taisteluista. Tarkemmin tutkielma tarkastelee sitä, miten taistelukokemukset eroavat ja ovat samankaltaisia lentäjäryhmien sisällä ja välillä. Analyysityökaluna on käytetty laadullisen tutkimuksen menetelmiä eli sisällönanalyysiä, diskurssianalyysiä ja vertailua. Tutkielma sisältää vertailua muistelmien kirjoittajien taistelukokemuksista itärintamalla, sekä analysoi kokemusten kuvausten sisältöä ja millaiset diskurssit taistelun kuvauksissa vallitsevat. Saatuja tuloksia verrataan muihin muistelmiin, mutta myös aikaisempaan muistitieto- ja ilmasotahistorian tutkimukseen. Muistelmista nousee keskeisiksi tutkimustuloksiksi kaksi päädiskurssia, joiden kautta itärintaman taistelukokemuksia muistellaan. Nämä diskurssit ovat menestys ja pelot, joita kuvataan tehtävien suorittamisen, taistelutovereiden ja vastustajien kuvaamisen sekä käytetyn kaluston kautta. Tutkielma kuvaa kirjoittajien taistelukokemusten muutosta menestyspainotteisesta itärintaman sodan alusta, aina sodan loppupuolella esiin nouseviin pelkoihin. Tulokseksi tutkielmassa nousee itärintaman sodan alussa korostettu Saksan armeijan menestys, mikä korvautuu oman henkilökohtaisen menestyksen korostamisella sodan loppupuolella. Kirjoittajat nostavat heille itselleen tärkeitä asioita esiin, kuten esimerkiksi heidän suhteestaan primääriryhmään eli heidän tärkeimpään sosiaaliseen ryhmään sotilasorganisaatiossa. Lentäjät kokevat tärkeäksi oman primääriryhmänsä menestyksen, mutta pelkäävät myös ryhmän hajoamista, kun taistelutoverit kaatuvat taisteluissa. Tutkielma valotta myös, millainen lentokonekaluston merkitys on lentäjien taistelukokemusten muistamisessa. Käytetty kalusto on lentäjien mielessä avain menestykseen, mutta jos kalusto ei ole odotetun laista. Se on uhka menestykselle ja hengissä selviämiselle, josta nousee kuoleman pelko. Nämä kaksi tulokseksi saatua diskurssia käsitellään päällekkäisinä kokonaisuuksina. Muistelmien kirjoittamiseen on voinut vaikuttaa monia ulkoisia tekijöitä, kuten kustantajan tai ympäröivän yhteiskunnan paine. Yleinen tapa muistaa sotaa yhteiskunnassa ja aiemmin kirjoitetut sotahistorialliset teokset vaikuttavat muistelmiin kirjoitettaviin asioihin ja näin ollen muokkaavat taistelukokemuksista kirjoitettavia teemoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Rissanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.