University of Oulu

Aikuiskasvatus osaamisyhteiskunnassa : aikuiskasvatus pedagogisena toimintana

Saved in:
Author: Harju, Aira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101772
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Harju, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aikuiskasvatuksen ilmentymistä aikuisen sivistysprosessin mahdollistajana pedagogisena toimintana osaamisyhteiskunnassa. Aikuiskasvatusta tarkasteltiin pedagogisen toiminnan teorian valottamana, jossa kasvatuksen ja sivistyksen käsitteet tarjosivat tutkimukselle yleisen viitekehyksen. Tutkimuksen analyysiprosessi koostui lähdemateriaalin perusteellisesta tematisoinnista, jonka tuloksena tutkimuksen päänäkökulmaksi muodostui aikuiskasvattajan pedagogisen vastuun merkitys. Aikuiskasvattajan pedagoginen kaksoisvastuu ilmentyi käytännön kasvatustyössä suhteessa vallitsevaan tieto- ja informaatioyhteiskuntaan. Keskeisenä ilmiönä oli nähtävissä opettajien uudentyyppinen osaaminen vastata koulutuksellisiin haasteisiin teknologian nopean kehittymisen myötä. Pedagogisen vastuun tulevaisuuden visioissa näyttäytyi merkittävänä aikuiskasvattajan pedagogis-didaktinen auktoriteettisuhde. Niin ikään epistemologista ja eksistentiaalista vastuuta osana eettistä ulottuvuutta pidettiin opettajuuden ytimenä. Tutkimuksessa keskeisenä nousi esille myös opettajan aito professionaalisuus ja refleksiivisyys hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja sen edistämiseksi. Niin ikään korostui praktisen tiedon ja hiljaisen tiedon tieteellistäminen. Elinikäistä oppimista ajatellen tutkimuksessa nousi esille myös aikuisoppijan itseauktoriteetti sekä dialektinen ajattelu. Tutkimus osoitti aikuiskasvattajuuden ilmenevän tulevaisuudessa enenevässä määrin asiantuntevan pedagogisen toimijan intentionaalisena toimintana ja mielekkäänä harkittuna vaikuttamisena. Pedagogisen kaksoisvastuun ulottuvuudessa — pedagogisessa vuorovaikutussuhteessa — tämä ilmentyy aikuisen tasapainoisena oman elämän hallintana ja itseään aktiivisesti määrittävän aikuisoppijan syvällisemmän sivistyksellisyyden mahdollistajana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aira Harju, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.