University of Oulu

Oppilaiden kokemuksia yhteisopetusluokassa opiskelusta

Saved in:
Author: Hyyryläinen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101775
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hyyryläinen, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Miettunen, Helena
Description:
Opetus ja erityisopetus ovat muuttuneet inklusiiviseen suuntaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Inkluusion periaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on tasavertainen oikeus saada tarvitsemansa oppimisen tuki omassa luokassaan. Inkluusio on tuonut kouluille ja opettajille haasteen sen toteuttamiseen käytännössä. Yhteisopetus onkin nähty yhdeksi lupaavaksi keinoksi toteuttaa inklusiivista opetusta, tuoda oppilaiden tarvitsema tuki yleisopetukseen sekä kohdata entistä moninaisempi oppilasjoukko. Aiempi tutkimus on painottunut tutkimaan opettajien kokemuksia yhteisopetuksesta, vähemmän on tutkittu oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta. Tutkimukseni tavoite onkin tuoda yhteisopetusluokassa opiskelevien oppilaiden ääni kuuluviin. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää oppilaiden kokemuksia yhteisopetusluokassa opiskelusta. Lisäksi tutkimus selvittää oppilaiden kokemuksia oppimisen tukemisesta yhteisopetusluokassa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yhteisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen tarkasteluun. Yhteisopetuksella tarkoitetaan tutkimuksessa opettajien välistä yhteistyötä, joka ulottuu koko opetusprosessiin opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta arviointiin asti. Lisäksi yhteisopetus määrittyy yhdeksi inklusiivisen opetuksen malliksi. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapa on fenomenologinen. Tutkimusaineisto koostuu seitsemän oppilaan teemahaastattelusta ja 39 oppilaan piirustuksesta ja se on analysoitu fenomenologista analyysimenetelmää käyttäen. Fenomenologisen analyysin lopputuloksena teemahaastatteluista on rakennettu yleinen merkitysverkosto, joka koostuu seitsemästä sisältöalueesta: opiskelu yhteisopetusluokassa, opettajien toiminta ja opetus, ilmapiiri,oppiminen, fyysinen oppimisympäristö, oppilaiden määrä sekä oppimisen tuki. Tutkimustulosten mukaan oppilaat kokevat yhteisopetukseen liittyvän sekä hyötyjä että haasteita. Oppilaiden kokemia hyötyjä ovat laaja kaveripiiri, opetuksen laadun parantuminen ja opetuksen monipuolistuminen, lisääntynyt apu, opettajien mahdollisuus jakaa roolejaan ja tehtäviään,kahden opettajan tuoma turvallisuudentunne sekä salliva ilmapiiri oppimisen tukemiseen. Oppilaiden kokemat haasteet liittyvät suuren oppilasmäärän mukaansa tuomiin työrauhaongelmiin ja opettajien ristiriitaiseen toimintaan. Tutkimuksen fenomenologisesta luonteesta johtuen tutkimustulokset ovat kontekstisidonnaisia, eikä niitä voida yleistää. Tutkimuksen tulokset tarjoavat kuitenkin tietoa yhteisopetuksesta, jonka avulla opettajat voivat kehittää yhteisopetustaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Hyyryläinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.