University of Oulu

Lukivaikeuden seurannaisvaikutukset, niiltä suojaavat tekijät ja oppilaan tukeminen

Saved in:
Author: Nevasaari, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805151800
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nevasaari, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani aihe on lukivaikeuden seurannaisvaikutukset sekä negatiivisilta seurannaisvaikutuksilta suojaavat tekijät. Lisäksi tarkastelen lukivaikeuksisen oppilaan tukemista koulussa. Lukivaikeus on yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksista, joka ilmenee erilaisina lukemisen ja kirjoittamisen haasteina. Lukemisessa ja kirjoittamisessa ilmenevien haasteiden lisäksi lukivaikeudella voi olla erilaisia seurannaisvaikutuksia yksilön elämään ja koulunkäyntiin. Lukivaikeudella voi olla vaikutusta muun muassa oppijan motivaatioon. Vaikutus motivaatioon näkyy esimerkiksi ulkoisena motivaationa sekä heikkona lukumotivaatiota. Lukivaikeuksisen yksilön oppijamininäkuva voi olla myös heikentynyt. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi koulutuksellisiin odotuksiin, jotka lukivaikeuksisilla ovat usein matalat. Lukivaikeudella voi olla vaikutusta yksilön koulu-uraan, kuten koulumenestykseen ja koulutuksen tasoon. Psykososiaaliseen hyvinvoinnin haasteet ovat myös yhteydessä lukivaikeuteen. Havaintoja lukivaikeuden yhteydestä masentuneisuuteen, ahdistukseen, stressiin ja koulukiusaamiseen on tehty. Lukivaikeuden yhteyttä syrjäytymiseen on myös pyritty tutkimaan. Esimerkiksi vankien ja koulukotinuorten joukossa on havaittu lukivaikeuden esiintyvän suhteellisen usein. Erilaisia negatiivisilta seurannaisvaikutuksilta suojaavia tekijöitä on myös havaittu tutkimuksissa. Oma asenne lukivaikeutta kohtaan, sinnikkyys sekä motivaatio ovat merkittäviä tekijöitä selviytymisen taustalla. Lukivaikeuksiset ovat raportoineet erilaisten kognitiivisten ja strategisten keinojen merkitystä opinnoissa ja työelämässä. Emotionaalinen tasapaino ja tunteiden ymmärtäminen suojaavat psykososiaalisilta vaikeuksilta. Myös perhe ja muut läheiset ihmiset ovat merkittäviä positiivisen kehityksen ja erityisesti itsetunnon kannalta. Lukivaikeuden varhainen tunnistaminen ja oppijan tukeminen ovat tärkeitä tekijöitä niin lukivaikeuden kuntoutuksessa kuin myös negatiivisten seurannaisvaikutusten ennaltaehkäisyssä. Lukivaikeutta voidaan ennakoida jo ennen kouluikää, mutta varmimmin se voidaan tunnistaa alkuopetuksen aikana lukemaan opettamisen alettua. Haasteiden havaitsemisen jälkeen tulisi yksilöllinen, oppilaan tuen tarpeet huomioiva tuki aloittaa. Lukivaikeuksista oppilasta voidaan tukea peruskoulun erilaisia tukimuotoja hyödyntäen. Yleistä on erityisopettajan antama lukiopetus, joka on tehokasta lukivaikeuteen kohdistuvaa opetusta. Lukivaikeuksisen oppilaan tukemisessa mukana ovat niin moniammatillinen työryhmä kuin myös lapsen omat vanhemmat. Tärkeää on, että tuki jatkuu riittävän pitkään koko yksilön koulu-uran ja elämän ajan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Nevasaari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.