University of Oulu

Lääkäri-, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kokemukset yhteisestä monialaisesta ohjatusta osastoharjoittelusta

Saved in:
Author: Pramila-Savukoski, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221860
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pramila-Savukoski, 2018
Publish Date: 2018-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on selittää, millaisia kokemuksia lääkäri-, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoilla on yhteisestä monialaisesta ohjatusta osastoharjoittelusta. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia kokemuksia ohjatut monialaiset harjoittelut ovat antaneet ja siten tehostaa koulutuksen ja monialaisen osastoharjoittelun kehittämistä. Työ on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus. Ainestonkeruu on toteutettu CINAHL (EBSCO), Pubmed (Medline) sekä Medic- tietokannoista helmikuussa 2018. Kirjallisuuskatsaukseen on valikoitunut kahdeksan tieteellistä, vertaisarvioitua artikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2013−2018. Aineiston analyysissa on käytetty apuna aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulosten perusteella muodostuivat pääkategoriat, joita ovat asiantuntijuus, yhteistyöosaaminen, tunteet, oppimisympäristö sekä ohjaus. Nämä muodostivat pääkäsitteen monialainen oppiminen ohjatussa harjoittelussa. Monialainen ohjattu harjoittelu vaikutti oman asiantuntijuuden, roolin ja identiteetin parantumiseen. Yhteistyöosaamista arvostettiin. Voimannuttavat tunteet tulivat esille lähes kaikissa tutkimuksissa. Opiskeluympäristö koettiin antoisaksi. Tutkimuksista tuli esille myös ammattikohtaisen oppimisen haasteita, turhautumista, stressin kokemuksia sekä harjaantumattomuuden tunnetta monialaisen työskentelyn osalta. Oppimisympäristö koettiin tärkeäksi monialaisen harjoittelun onnistumisen kannalta. Katsauksen mukaan monialainen harjoittelu vaikutti positiivisesti asiantuntijuuteen sekä yhteistyöosaamiseen ja sai aikaan voimaannuttavia tunteita. Harjoittelu vaatii henkilökunnan, ohjaajien sitoutumista sekä hyvää suunnittelua, jotta monialainen oppiminen mahdollistuu parhaiten.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Pramila-Savukoski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.