University of Oulu

Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen tukeminen

Saved in:
Author: Ylimäki, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221861
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ylimäki, 2018
Publish Date: 2018-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla, miten sairaanhoitajan ammatillista osaamista tuetaan. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen tukemisesta käytännön työelämän, johdon ja esimiesten hyödynnettäväksi. Tutkimuskysymyksenä oli: Millä tavalla sairaanhoitajan ammatillista osaamista voidaan tukea? Kirjallisuushaku tehtiin helmikuun 2018 aikana Cinahl, Scopus ja Medic -tietokantoihin. Tutkielmaan valittiin alkuperäisiä vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka oli tehty vuosina 2014–2018 ja joissa oli sairaanhoitajan näkökulma ammatillisen osaamisen tukemiseen. Tutkielmaan valittiin 12 tutkimusta (n=12). Tulosten analysoinnissa käytettiin induktiivista sisällön analyysia. Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen tukeminen jaettiin sosiaaliseen tukeen, psyykkiseen tukeen, materialistiseen tukeen ja tiedolliseen tukeen. Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen tukemisessa korostui vuorovaikutus ja palautteen antaminen, henkilökohtaisen oppimistarpeen kartoittaminen, yhteistoiminallinen oppiminen, luottamuksen vahvistaminen omiin taitoihin, organisaatiokulttuuri, riittävät resurssit ja johtajuus. Rakentavan palautteen saamisen ja henkilökohtaisten oppimistoiveiden huomioimisen koettiin lisäävän positiivista asennetta ammatillisen osaamisen kehittämistä kohtaan. Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen tukemisella oli merkitystä hoidon laatuun, työhyvinvointiin, alalla pysymiseen ja käytännön työn kehittämiseen. Nopeasti muuttuvassa työympäristössä sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen turvaamisen edellytyksenä oli jatkuva ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tutkielma tuotti tietoa sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista tekijöistä ja tuloksia voi hyödyntää kehitettäessä sairaanhoitajien ammatillista osaamista organisaatiossa ja työyhteisössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Ylimäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.