University of Oulu

Oppimiskokemukset oppimisen tuojina : oppiminen ohjatussa harjoittelussa

Saved in:
Author: Kukkohovi, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221870
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kukkohovi, 2018
Publish Date: 2018-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli koota tietoa siitä, millaisia oppimiskokemuksia terveysalan opiskelijoilla on ohjatussa harjoittelussa, ja miten ne vaikuttavat oppimiseen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa oppimista tukevista oppimiskokemuksista harjoittelussa ohjaajien ja opettajien ohjaamisen tueksi. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena keväällä 2018. Tutkielman aineisto haettiin Medic, Cinahl ja Scopus tietokantojen kautta. Katsaukseen valittiin kahdeksan tutkimusartikkelia vuosilta 2013–2018. Katsaukseen valitut artikkelit analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkielman tuloksissa nousi esiin kuusi yläkategoriaa oppimiskokemuksista. Tutkielman perusteella ohjatussa harjoittelussa oppimiseen vaikuttavat ohjaaja ja muu henkilökunta, jatkuvuus ja pysyvyys, kommunikaatio ohjaajan, henkilökunnan, potilaiden ja toisten opiskelijoiden kesken, vaikeudet, virheet ja haasteet, tarkkailu, seuraaminen ja kyseleminen sekä itsenäisesti tekeminen ja vastuun saaminen. Nämä oppimiskokemukset vaikuttivat sekä myönteisesti että kielteisesti opiskelijoiden oppimiseen. Reflektio koettiin pelkästään myönteisenä oppimiskokemuksena ja sen toivottiin olevan säännöllistä ja usein toistuvaa. Ohjaajan rooli nousi tärkeäksi tekijäksi myönteisten oppimiskokemusten saamiseksi. Ohjaajan tulee olla innostunut ja motivoitunut tehtäväänsä, olla tietoinen opiskelijoiden tiedoista ja taidoista, kommunikoida avoimesti ja rehellisesti opiskelijoiden kanssa ja olla opiskelijoiden tukena vaikeissa ja haastavissa tilanteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Kukkohovi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.