University of Oulu

Kuukautiset osana elämää : 18–25 vuotiaiden naisten kuukautisiin liittyvät kokemukset ja käsitykset sekä Lunette kuukupin valintaan vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Micklin, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805241924
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Micklin, 2018
Publish Date: 2018-05-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Lakomäki, Sami
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lakomäki, Sami
Description:
Tutkielmani aiheena on nuorten 18–25-vuotiaiden naisten kuukautisiin liittyvät kokemukset ja käsitykset sekä Lunette kuukupin ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. Teen tätä tutkielmaa suomalaiselle kuukuppeja valmistavalle yritykselle, Lunettelle. Tavoitteenani on selvittää, mitä kokemuksia ja käsityksiä kohderyhmällä on kuukautisista ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuukupin valintaan. Pohdin myös sitä, kuinka yksilön kokemukset ja käsitykset vaikuttavat tuotteen valinnan taustalla. Näitä kysymyksiä olen tarkastellut tekemäni kyselyn ja haastatteluiden avulla. Google formsilla tekemäni kysely julkaistiin Lunetten facebook -ryhmässä keväällä 2017. Kyselyn avulla kartoitin kohderyhmän ostopäätöksen taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Tätä tietoa syvensin haastatteluiden avulla, joissa keskityin ostopäätösten lisäksi yksilöiden kokemuksiin ja käsityksiin kuukautisiin liittyen. Haastattelut tein keväällä ja kesällä 2017. Haastattelin yhteensä kuutta Lunette kuukupin käyttäjää. Aineistosta esille nousivat erityisesti kohderyhmän kokemuksiin ja käsityksiin liittyvät häpeä ja salailu kuukautisia kohtaan. Avoin keskustelu kuukautisista koettiin tärkeäksi ja sen koettiin vaikuttavan siihen, miten kuukautiset koettiin ja miten niihin suhtauduttiin. Tutkimuksesta ilmeni, miten suhtautuminen kuukautisiin ja siihen, miten ne koettiin muuttui iän myötä myönteisemmäksi. Tähän vaikutti erityisesti kuukautisiin liittyvän keskustelun muuttuminen avoimemmaksi. Tutkimuksessa ilmeni, että kuukupin valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat erityisesti ystävien ja tuttavien mielipiteet sekä internetistä löydetty tieto. Myös tuotteen ominaisuudet ja niiden yhteensopivuus yksilön arvomaailman kanssa olivat keskeisessä asemassa tuotteen valinnassa. Lisäksi ystävien ja tuttavien suositukset tuotteesta ja tuotteen helppo saatavuus vaikuttivat ostopäätöksen tekemiseen. Kokemusten ja käsitysten vaikutus kuukautistuotteiden valinnassa näkyi aineistossa siten, että kuukautisiin liitetyt kokemukset ja suhtautuminen vaikuttivat siihen, mitä tuotteita valittiin. Tutkimuksesta ilmeni myös se, että yksilön kuukautisiin liittyviin kokemuksiin ja käsityksiin vaikuttavat pitkälti yksilön lähipiiri. Yksilön kokemukset ja käsitykset vaikuttavat tuotteen valintaan ja siihen, mitä ominaisuuksia tuotteelta etsitään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Micklin, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.