University of Oulu

Oppilaan sisäinen motivaatio ja sen tukeminen

Saved in:
Author: Rehu, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805241926
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Rehu, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Motivaatio on voima, joka saa ihmisen liikkeelle. Motivaatio voidaan jakaa laadullisesti sisäiseen motivaatioon ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisesti motivoituneelle yksilölle toiminta itsessään on merkityksellistä, ulkoisesti motivoitunut toimii tietyllä tavalla siitä seuraavan palkinnon vuoksi tai vältelläkseen rangaistusta. Oppimisessa motivaatio on keskeinen osa yksittäisiä oppimistilanteita sekä pitkäaikaista koulutyöhön sitoutumista. Tutkimusten mukaan sisäinen motivaatio on yhteydessä tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Oppilaalle sisäinen motivaatio on merkittävä voimavara. Kandidaatintutkielmani tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin vastata kahteen tutkimuskysymykseen: miten sisäinen motivaatio syntyy, ja miten oppilaan sisäistä motivaatiota voidaan tukea koulussa. Ryanin ja Decin itsemääräytymisteorian mukaan sisäistä motivaatiota voidaan edistää vahvistamalla kolmea psykologista perustarvetta: yksilön kokemusta autonomiasta, pystyvyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Koulussa motivaation tukeminen kohti sisäistä motivaatiota voidaan tiivistää psykologisia perustarpeita mukaillen oppilaan minäpystyvyyden, autonomian ja osallisuuden tukemiseen. Minäpystyvyyteen liittyy käsitykset tilannekohtaisesta pystyvyydestä sekä kyvykkyyden luonteesta yleensä. Näitä voidaan tukea tarjoamalla sopivasti haasteita ja onnistumisen kokemuksia, sekä antamalla oikeanlaista palautetta. Autonomiaa tukeva opettaja antaa oppilaille muun muassa aikaa kysyä sekä mahdollisuuden yhteistyöskentelylle sekä erilaisille työtavoille. Autonomiaan liittyy valinnanmahdollisuuksien lisääminen opetussuunnitelman raameissa sekä itseohjautuvan oppimisen strategioiden opettaminen. Osallisuuden tukeminen lähtee toimintakulttuurista: osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta edistetään rakentamalla myönteinen, toisia kunnioittava yhteisö, jossa jatkuvana toimintatapana on oppilaiden kuunteleminen. Positiivisen pedagogiikan keinona sisäisen motivaation tukemiseen on vahvuusperustainen opetus. Sen periaatteina ovat vahvuuksien tunnistaminen, niiden esille tuominen, järjestelmällinen opettaminen ja arviointi. Vahvuuksien kautta voidaan muun muassa tukea oppilaan myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä osallisuutta ja toimijuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Rehu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.