University of Oulu

Toimintakäsikirjan luominen pk-yritykseen

Saved in:
Author: Suorsa, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805301952
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Suorsa, 2018
Publish Date: 2018-05-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppila, Osmo
Reviewer: Kauppila, Osmo
Salin, Pekka
Description:
Työn tavoitteena on selvittää mitä ISO 9001:2015 -standardiin pohjautuva laatujärjestelmä pitää sisällään ja millainen projekti sen luominen ja käyttöönotto ovat. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka prosessien kuvaaminen toteutetaan ja miten se sijoittuu laatujärjestelmäprojektiin. Työ toteutetaan kvalitatiivisena yhden tapauksen tutkimuksena oululaiseen teknologiayritykseen. Kohdeyrityksen tavoitteina työlle oli oman toiminnan kehitys laatujärjestelmän kautta, koska yrityksessä ei ollut aiemmin käytössä laatujärjestelmää eikä prosesseja ollut kuvattu. Tutkimus aloitettiin kesällä 2017 määrittelemällä ja suunnittelemalla tutkimuksen sisältö. Määriteltiin, että tutkimus tulee sisältämään standardiin pohjautuvan toimintakäsikirjan sekä prosessien kuvauksen. Tämän jälkeen alettiin tutkia kirjallisuuden avulla laatujärjestelmää ja sen vaatimuksia sekä prosessien kuvaamiseen liittyviä toimintoja. Laatujärjestelmän luominen aloitettiin laatimalla standardiin pohjautuva sisällysluettelo toimintakäsikirjalle. Tämän jälkeen siirryttiin prosessien kuvaamiseen. Prosessit kuvattiin työpajoissa jokaisen organisaation osaston kanssa ja prosessikuvauksia tarkennettiin vielä myöhemmin haastatteluiden avulla. Toimintakäsikirjaan lähdettiin luomaan pohjaa näiden työpajojen ja haastatteluiden sekä myös standardin vaatimusten pohjalta. Tutkimuksen tuloksena saatiin yritykselle kuvattua lähes kaikki tärkeimmät prosessit yrityksen pääprosesseista toimija -tasolle asti. Lisäksi saatiin luotua toimintakäsikirja, joka voidaan ottaa käyttöön. Laatujärjestelmän implementointi jäi yrityksen tulevaisuuden tehtäväksi, mutta sen toteuttamiseen annettiin ehdotuksia. Tuloksina löydettiin myös sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia kirjallisuudessa esitettyihin malleihin laatujärjestelmän luomisessa. Lisäksi nousi esille kirjallisuudessakin esiintyviä rajoitteita pk -yrityksen laatujärjestelmän luomiselle. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä myös muihin teknologia-alan pk -yrityksiin. Erityisesti pienemmissä ja vielä kasvuvaiheessa olevissa yrityksissä prosessiajattelun puuttuminen sekä henkilöstöresurssien rajoitteet voidaan olettaa olevan yleisesti tämän tutkimuksen kaltaisia.
see all

The goal of this thesis was to find out what is included to ISO 9001:2015 -standard based quality system and what kind of project it is to create and take into use. Another target was to find out how to do process mapping and how it is placed to quality system project. This study was done as qualitative single case study to one Oulu based technology company. The main target from the company point-of-view was to develop their internal operations. This company had no quality system or processes mapped beforehand. Thesis was started at the summer of 2017 by defining and planning what is included to this thesis. At the beginning was defined that standard based operations manual and process mappings are included to this study. After that quality system and it requirements and also actions for process mapping were studied from literature. Next step was to create table of content for operations manual. This table of content was based to requirements of ISO 9001 -standard. Then began process mappings. These were done in workshops separately with every department of the organization. Process mappings were specified with interviews later. Operations manual was created after these workshops and interviews. Results for the company were that almost every the most important processes were mapped from the main process -level to the operator -level processes. Also the operations manual can be now taken into use. Implementing the quality system was left for the company to do in the future, but some suggestions were given what need to be considered when implementing it. As results were also found that there are some uniformities but also differences between literature and this project how to create quality system. At this project, there can be seen some limitations which concern SME -companies that are also presented in literature. The results of this thesis can be generalized to other SME technology companies. Especially at small companies which are still on the growth phase, can be assumed that there is lack of process thinking and limitations with human resources, like in this study.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Suorsa, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.