University of Oulu

Responses to attention-drawing devices in multiactivity situations

Saved in:
Author: Eilittä, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805311993
Language: English
Published: Oulu : T. Eilittä, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Reviewer: Haddington, Pentti
Vatanen, Anna
Description:
This study focuses on the different ways participants respond to attention-drawing devices in multiactivity situations, as well as on the interactional practices that participants carry out in order to coordinate multiple activities when someone is seeking their attention. In this paper, ‘multiactivity’ refers to multiple, simultaneous courses of activities, which are managed and coordinated through talk and embodied actions (e.g., Haddington et al., 2014; Mondada, 2011). Additionally, ‘attention-drawing devices’ are verbal or nonverbal devices used for obtaining others’ attention (e.g., Hatch et al., 1979; Ochs et al., 1979), and in this paper, they are shown to initiate activities in interaction. This study draws on the principles of ethnomethodologically informed conversation analysis, analysing talk and embodied interaction as it occurs moment by moment in real time. The research data consist of approximately 30 hours of video material of naturally occurring family interaction recorded at homes and in cars, both in Finland and in the UK. In this study I show that participants organise multiple activities temporally and sequentially in four different ways when faced by an attention-drawing device: 1) they progress multiple activities simultaneously, 2) they suspend the initial activity in order to carry out an activity introduced by the attention-drawing device, 3) they organise multiple activities successively, or 4) they ignore the attention-drawing device and continue progressing the initial activity. Furthermore, I present that based on my data, participants often use different verbal and nonverbal practices for coordinating each activity and displaying their involvement in multiactivity situations to the ones seeking their attention.
see all

Jokainen meistä todennäköisesti muistaa hetken, jolloin olemme olleet tekemässä jotain mielenkiintoista, kun joku on yrittänyt saada huomiomme esimerkiksi kutsuen nimeämme tai pyytäen meitä katsomaan jotain. Tällaisissa tilanteissa olemme yleensä reagoineet näihin ’huomionkohdistimiin’ joko keskeyttäen senhetkisen toimintamme, tai jättäen huomiotamme pyytäneen henkilön ilman huomiota. Tämä pro gradu -tutkimus tutkii sitä, miten monitoimintatilanteissa olevat ihmiset reagoivat erilaisiin huomionkohdistimiin, ja miten he järjestävät ja koordinoivat monitoimintaa vuorovaikutuksessa yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tässä tutkimuksessa monitoiminnalla viitataan tilanteisiin, joissa useita risteäviä toimintalinjoja koordinoidaan kielen ja kehollisen vuorovaikutuksen kautta (kts. esim. Haddington et al., 2014; Mondada, 2011). Huomionkohdistimilla puolestaan viitataan verbaalisiin ja nonverbaalisiin vuorovaikutuksen keinoihin, joita käytetään toisten ihmisten huomion kiinnittämiseen ja kohdistamiseen (kts. esim. Hatch et al., 1979; Ochs et al., 1979). Tutkimuksen aineistona on käytetty sekä Suomessa että Iso-Britanniassa kerättyjä videotallenteita lapsiperheiden arkielämästä. Tutkimusmetodina on käytetty etnometodologista keskustelunanalyysiä. Aineiston analyysin perustella tutkimuksessa esitetään, että monitoimintatilanteissa huomionkohdistimiin reagoidaan järjestämällä useat toimintalinjat neljällä eri tavalla: 1) useita toimintalinjoja pyritään edistämään samanaikaisesti, 2) ensimmäinen toimintalinja keskeytetään, jotta huomionkohdistimen tuomaan toimintalinjaan voitaisiin vastata, 3) toimintalinjojat järjestetään siten, että ensimmäinen toiminta saatetaan loppuun ennen huomionkohdistamiseen vastaamista, ja 4) huomionkohdistin jätetään huomiotta ja aikaisemman toimintalinjan edistämistä jatketaan. Tämän lisäksi tutkimuksessa osoitetaan, että ihmiset käyttävät useita eri verbaalisia ja nonverbaalisia keinoja järjestääkseen useita risteäviä toimintalinjoja ja eksplikoidakseen muille osallisuutensa monitoimintatilanteessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Eilittä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.