University of Oulu

Leikki ja lasten muu toiminta päiväkotiympäristöjen suunnittelussa

Saved in:
Author: Määttä, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 20.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805311995
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Määttä, 2018
Publish Date: 2018-05-31
Physical Description: 98 p.
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Mykkänen, Arttu
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on tutkielma, jossa perehdyn lasten leikkiin ja muuhun toimintaan päiväkotiympäris- töissä. Pyrin löytämään keinoja, kuinka päiväko- tiympäristöjen suunnittelussa voitaisiin ottaa huo- mioon leikki ja lasten muu toiminta.

Viitekehyksenä työssäni on erityisesti varhaiskas- vatusta käsittelevä kasvatustieteen alan kirjalli- suus, sekä Rakennustietosäätiön ohjekortiston ohjekortti. Paneudun myös lasten toiminnalli- suutta käsittelevään arkkitehtuurin kirjallisuu- teen. Käsittelen kasvatustieteen kirjallisuudesta esille nousevia teemoja kolmen esimerkkikohteen kautta, sekä esitän konseptiluonnoksissani lasten omaehtoista toimintaa tukevia ratkaisuja.

Kirjallisuudessa painottuu ympäristön toiminnal- lisuus ja lasten toiminta. Lasten maailmankuva perustuu paljolti toiminnan kautta ympäristöön tutustumiseen. Voidaankin todeta, että ympäris- tön luominen on enemmän kuin pelkän fyysisen ympäristön luomista. Se on kulttuurin luomista. Koska toiminnallisuus on lasten kokemusmaail- massa ensisijainen vaikuttamisen väylä, olen jät- tänyt materiaalit ja tilojen visuaalisuuden työssäni vähemmälle huomiolle, jotta katse kiinnittyisi vah- vemmin toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuu- teen.

Suurin yksittäinen esiin nouseva teema on leikki ja leikin alalajina erityisesti pitkäkestoinen leikki. Etsin leikkiä edesauttavia ilmiöitä ja pyrin niiden pohjalta löytämään luonnosmaisissa konseptiesi- tyksissäni ratkaisuja laadukkaan leikkiympäristön syntymiseksi. Työssäni esitän ratkaisuja myös pit- käkestoisen leikin turvaamiseksi ja leikkimaailman säilyttämiseksi katkojen ajaksi. Terminä paljon esillä on ’tarjouma’, joka tarkoittaa ympäristön tar- joamia virikkeitä lasten leikille ja muulle toiminnalle.

Teemana esille nousee myös minuutta tukeva ympäristö, joka edellyttää usein ympäristöltä per- soonallisuutta. Kuten nuoren omassa huoneessa tila tehdään oman näköiseksi julisteiden avulla, tulisi vastaavan tapainen toiminta mahdollistaa myös pienille lapsille heidän päivähoitoympäris- töissään. Perinteisesti tämä on mahdollistettu esimerkiksi valokuvilla lasten omien paikkojen, kuten päiväunivuoteiden yhteydessä. Havaintojeni mukaan personoinnin voisi mahdollistaa jo raken- nuksen suunnitteluvaiheessa ja kytkeä sen näin aidosti osaksi ympäristöä. Lasten oma toiminta voidaan näin nähdä ympäristölle mahdollisuutena, ei uhkana.

Muita tärkeitä esille nousseita teemoja ovat ympä- ristön moniaistillisuus, tilojen jäsentelyn vaikutus lasten toimintaan, ympäristön vaikutus päiväkodin hierarkiaan, sekä lasten näkökulma.

Teemojen pohjalta olen suunnitellut konseptita- soisia luonnoksia, joissa esittelen ideoita leikkiä ja lasten muuta toimintaa tukevan päiväkotiympä- ristön aikaansaamiseksi. Konsepteissa painottuvat lasten toiminta ja päiväkodin tapahtumat. Esitän mahdollisuuksia liikkuvien leikkien lisäksi myös rauhoittumista ja lepoa tukevien ratkaisujen löytä- miseksi.

see all

Play and other activities of children in the design of daycare environments

Abstract

In my Master’s Thesis my focus is on children’s play and other activities in daycare centre envi- ronments. My aim is to find out means of design how to better take into account children’s activi- ties at daycare centre environments.

The literary framework for my Thesis lies on stu- dies concerning theory about early childhood education. Also, The Rules and Information File concerning Daycare environments of Finnish Buil- ding Information Group’s (RT) targeted for designers is one of my main sources. In addition, I will focus on architectural literature about children’s activity in environments. The themes pointed out in educational literature I will discuss through three architectural case stu- dies. Further, I will present my design concepts demonstrating solutions supporting children’s spontaneous activities.

In the literature, environments’ functionality and childrens activities are widely emphasized. Child’s worldview is mainly based on exploring the envi- ronment through actions. Therefore, creating the environment is more than just creating the physi- cal environment, but it is about creating culture. Since, the emphasis in my Thesis is on actions and activities in children’s environments, I have left material studies and the overall spatial visuality to a smaller role. Hence, my aim is to focus on func- tionality and experiential aspects.

The biggest single theme in my Thesis is childrens play, especially long lasting play. My aim is to find phenomena to foster play and further, to find design solutions for high quality children’s play environments through conceptual design pro- posals. Affordance is often referred concept, meaning cues inspiring the play and other child- ren’s action offered by the environment.

As a theme there also child’s selfdom supporting environment is emphasized, meaning that environment has to be personal or be persona- lized in some way. Similarly, youngsters have pos- ters in their room, should also the little children be able to personalize their environments. Usually in Finland personalization has been made pos- sible by placing pictures of children or their family nearby their own places like beds. According to my findings, personalization could be taken into consideration already in the architectural design phase and thereby, it could be genuine feature of the whole environment. Hence, children’s action would be seen as an opportunity, not a threat.

Other important themes in my Diploma Thesis are ’using all the senses’, ’the impact of space orien- tation on childrens activity’, ’the impacts of the environment on the daycare centre’s hierarchy’ and ’children’s view’.

Based on the aforementioned themes I have designed conceptual sketches to support play and other children’s activities in daycare centre envi- ronments. The focus is on design concepts for children’s actions and other activities in the day- care centre environments. In addition to design solutions for children’s independent moving plays, I will also offer proposals for design concepts con- cerning rest and relax.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Määttä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.