University of Oulu

Oululaislukiolaisten käsityksiä Suomen murteista

Saved in:
Author: Holma, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312000
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Holma, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kunnas, Niina
Reviewer: Kunnas, Niina
Saviniemi, Maija
Description:
Olen pro gradu -tutkielmassani tutkinut oululaislukiolaisten käsityksiä Suomen murteista. Päätavoitteena minulla on ollut selvittää, miten hyvin oululaisnuoret paikantavat eri murteita ja sitä, miten he arvioivat murteiden kauneutta ja rumuutta. Lisäksi olen selvittänyt, miten hyvin oululaisnuoret tiedostavat kielensä murre-eroja ja vastaavatko heidän käsityksensä dialektologista tutkimustietoa. Tutkimukseni kuuluu kansanlingvistiikkaan ja kielikäsitysten tutkimukseen. Olen kerännyt tutkimusaineiston hyödyntämällä kuuntelutestiä ja kyselylomaketta. Tutkimukseni informantteja ovat Oulun normaalikoulun lukion toisen vuosikurssin 59 opiskelijaa, joille olen kuunteluttanut eri murteita puhuvien henkilöiden puhenäytteitä. Olen tutkinut murrekäsityksiä sekä suorin että epäsuorin menetelmin. Suoria menetelmiä tässä tutkimuksessa ovat olleet kyselylomakkeen avoimet kysymykset ja epäsuora menetelmä taas kuuntelutestit. Olen käyttänyt pääasiassa kvalitatiivista metodia, mutta aineistoa luokitellessani olen laskenut myös joitakin yksinkertaisia frekvenssi- ja prosenttilaskuja. Tutkimustulokseni osoittavat, että oululaislukiolaiset tunnistavat parhaiten Oulun ja Pellon ja heikoimmin pääkaupunkiseudun ja Lappeenrannan puhenäytteet. Odotuksenmukaisesti oululaislukiolaiset pitävät omaa murrettaan kauneimpana murteena. Lapin murre jakaa oululaislukiolaisissa mielipiteitä: se nousee esille useimmin ruminta puhekieltä selvitettäessä, mutta osa informanteista pitää Lapin murretta myös kauniina. Myös Etelä-Suomen puhekieli jakaa mielipiteitä. Vaikuttaisi siltä, että pääkaupunkiseudun puhekieli tai Stadin slangi herättää vastaajissa negatiivisempia tunteita kuin Etelä-Suomen puhekieli. Kuuntelutestissä positiivisimmin arvioidaan pääkaupunkiseudun ja Turun näytteet. Tulokset osoittavat, että esimerkiksi käsitys Turun murteen rumuudesta pohjautunee stereotypioihin. Negatiivisimpia arvioita kuuntelutestissä taas saavat Pohjois-Savon ja Kainuun puhenäytteet. Vastaajat nostavat näytteistä esille erilaisia murrepiirteitä, mutta käyttävät harvoin kielitieteellisiä termejä. Usein näyte on sijoitettu näytteessä kuultujen persoonapronominien perusteella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Holma, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.